Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно. 

В отговор на социалните и икономически предизвикателства, Министерство на труда и социалната политика предприе необходимите действия, като изравни националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността и социалното изключване.

Проектът предлага определяне на линията на бедност за 2024 г. в размер на 526 лв. Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи и финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето  да бъдат актуализирана съобразно възможностите на бюджета.


Дата на откриване: 28.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юни 2023 г. 18:37:46 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

Линията на бедност в България би могла да се вдигне рязко, над ниво от 1,000 Евро на човек, и в кратък срок от 4-5 години, ако се приложи масово и ударно Програмата "БГ-Развитие" - bg-razvitie.alle.bg на Института за Биомаса и Биогорива - София - ibb.alle.bg .
 
ibb-bg@abv.bg 

02 юли 2023 г. 20:51:17 ч.
poiui

Предложение

Уважаеми дами и господа,
Считаме, че размера на линията на бедност за страната за 2024 г. - трябва да бъде увеличен от 504,00 лв., на 581,11 лв. - с размера на средногодишната инфлация в Република България за периода януари - декември 2022 г. спрямо периода януари - декември 2021 г., който е 15.3%, според данните на НСИ или по възможност размера на линията на бедност за страната за 2024 г. да е равен на минималната работна заплата за страната и да се променя, при всяка промяна на минималната работна заплата за страната.

18 юли 2023 г. 14:24:35 ч.
Илиян Сл.

Този универсален параметър е безсмислен!

Този универсален параметър има смисъл само при лицата които са поставени при равни условия! И за тях са отпуснати вички предвидени от закона помощи и помощнви средства!

Но какво става когато никоя програма за подпомагане не включва необходимите помощи и помощни средства от които се нуждае един индивид за да стане ползотворен член на обществото?

А ми НИЩО!  Той си остава в изолация и никога не може да излези от това състояние на недостъпна околна среда!

За мен това са вече 30 години без помощни средстав и подпомагане съобразно с особеностите на моете увреждания!

Което в никакъв случай не може да бъде компенсирано на основата на този параметър и съответната методика за оценка на правото да получиш необходимата ти помощ в размера предвиден идначално!

В този смисъл е  необходимо или държавата да осигури подпомагането за придобеване на необходимите помощни средства за тези за които не еосигурила това, както и съответните съпатстващи помощи.

Или тези две позиции да станат фактор, който определя нивото на право, като регламент за получаването на помощ, която е извън всички останали, особено когато такива Държавата не е осигурила за тази група лица, но е осигурила за всички останали. Което да очертае приоритета за получаване на подпомагане.

 

Дали  тези 526 лв. или 581,11 лв. - размера на средногодишната инфлация, са много или малко е относителен въпрос! При всички положеня, ще са малко в предвид на агресивното нараствоне на цените на основни продукти за преживяване! Но колкото и да ги увеличим пак няма да стигат по същата причина . А имино иницииращата се по този начин инфлация - растеж на цените. Които обикновено растат в аванс. Поне месец напред.

Така че , каквото и да се прави и за каквото и да се мисли е необходимо изграждане на цялостна стратегия по която един параметър ще оказва влияние върху резултата. Или как тази сума се трансформира за едно лице да речем с увреждания, съобразно неговия коефициенст на нетрудоспособност! Но и за това дали Държавата е осигурила за него помощните средства и съответното подпомагане, без които това лице не може да стане равностойно на никой индивид които разполага с тези средства.

Както се вижда въпроса е комплексен и не може да се решава на парче! Или това което тази Държава прави от 34 години насам! Изолирайки част от своите поданици от техните конституционни права!