Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

Причините, които налагат предлаганите нормативни промени, се отнасят до новите електронни административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието в изпълнение на разпоредбите на чл. 450б от Гражданския процесуален кодекс, с оглед на  внедряването на информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и на онлайн платформата за електронни публични търгове.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. се цели привеждането му в съответствие с изискванията на § 3, т. 1 от заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) и определяне на размера на държавните такси, събирани от Министерството на правосъдието при предоставянето на новите електронни административни услуги.

Въвеждането на информационната система за единна входна точка за запорите съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г., стратегическа цел 1: Трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови, специфична цел 1.1. Осигуряване на оперативна съвместимост по подразбиране - Мярка 11 „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“.

 


Дата на откриване: 30.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юли 2023 г. 13:03:59 ч.
Sir Humphrey

Размерът на таксите е спорен!

От доклада не личи при определянето на размера на таксите да е приложена Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС №1 от 5.01.2012 г., обн. ДВ бр. 4/2012 г., а трябва!