Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление се приема с цел оптимизация и ще доведе до подобряване организацията на работата в държавната администрация.

С проекта на Постановление се изменя Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), като се намалява числеността на агенцията с 10 щатни бройки за сметка увеличаване числеността с 10 щатни бройки на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), в резултат на обоснована необходимост от увеличаване числеността на дирекция „Управление на собствеността и държавно участие”, с оглед обезпечаване функциите на дирекцията, свързани с управление на държавните предприятия по Закона за горите, в т.ч. обработката на изключително голям обем преписки и изготвяне на отговори предвид големия обществен интерес към дейността на предприятията по множество питания и сигнали от медии, граждани, неправителствени и браншови организации.

 С цел подобряване организацията на работа в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите се предвижда да се направи реорганизация и оптимизиране структурата на Изпълнителна агенция по горите.

Предвидени са съответните изменения в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, като се добавят и нови функции на дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство” при МЗХ свързани с дейността по предоставянето на концесии и обекти – предоставени за управление на МЗХ или на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

Предвижда се трудовите и служебните правоотношения със служителите от Изпълнителната агенция по горите да се уреждат при условията по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител, като трудовите и служебните правоотношения със служителите извън горните случаи ще се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

Предвидено е и изменение в Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните.

 


Дата на откриване: 11.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари