Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предлагат промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите (ИА ОСЕС), в Постановление № 305 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, в Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи и в Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите.

С предлаганите с проекта на постановление на Министерския съвет промени се предвижда нова структура на дирекциите в специализираната администрация на ИА ОСЕС. За да се осигури съответствие между приетите и в сила различни правни актове относно дейността и функциите на агенцията, както и пълнота на правната рамка за извършването на одитните дейности по новите програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Еразъм + и Европейски корпус за солидарност, с проекта на акт се предлага изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията чрез преобразуване дейността на специализирана администрация, като се намалява броя на дирекциите от 4 на 3, а именно – дирекция „Одитна дейност“, дирекция „Специфична одитна дейност“ и дирекция „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“. Целта на предлаганите нормативни промени е да се постигне по-добра ефективност при осъществяване на контролната дейност на ИА ОСЕС и да се оптимизират работните процеси. Чрез предложените промени ще се прецизират функциите на дирекциите и ще се подобри координацията между отделните структурни звена, като същевременно се повиши административния капацитет при изпълнение на контролната дейност на агенцията. Предвижда се въвеждане на уредба, свързана с изпълнението на одитната дейност на агенцията в качеството й на Одитен орган по Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. Предлага се въвеждане на механизъм за назначаване и освобождаване на  изпълнителния директор на ИА ОСЕС, като по този начин ще се гарантира устойчивост на позицията, която да гарантира, че няма да са налице съществени изменения в работата на агенцията.

Отговорна дирекция:Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
E-mail:aeuf@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2023 г. 10:23:35 ч.
Milen_Obretenov

Предложение на дирекция Управление на териториалното сътрудничество на МРРБ

Уважаеми колеги,

Изпращаме предложение за допълване на проекта на Устройствен правилник на ИА ОСЕС, във връзка с функции, касаещи ИНТЕРРЕГ програмите, които съществуват в настоящия Устройствен правилник на ИА ОСЕС и следва да фигурират и в новия, а именно:

В т.4 от проекта на ПМС за изменение на чл. 21, в чл. 21. Дирекция „Одитна дейност“ след т.3. трябва да се добавят точки 4 и 5, както следва:

4. участва в групите на одиторите по програмите за Европейско териториално сътрудничество, като изпълнява съответните одиторски ангажименти на територията на Република България;

5. изпълнява функциите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по цел "Европейско териториално сътрудничество" (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно специалните разпоредби за цел "Европейско териториално сътрудничество" (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (OB, L 231 от 30 юни 2021 г.), по програмите по т. 3.

Поздрави,

Милен Обретенов

 Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

03 август 2023 г. 11:25:05 ч.
public administration

Предложение за допълване

Уважаеми колеги, 

Предлагам да се допълни чл.21а, т.8, като след дмите "Механизма за възстановяване и устойчивост" се допише следния текст:

вкл.  обощение на извършените одити по Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на механизма за взстнаовяване и устойчивост (ОВ, L 57 от 18 февруари 2021 г. ).

Поздрави

 

03 август 2023 г. 18:55:05 ч.
Иван_Петров

Предложение

Уважаеми госпожи и господа,

Предлагам в § 1, т. 4 от Проекта на Постановление на Министерския съвет, в предложената разпоредба на т. 4 на чл. 21 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ да се добави буква „з“, както следва:

„з) годишен одитен доклад и одиторско становище по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм и Швейцарско-българската програма за сътрудничество.“