Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на ПМС № 64/2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държ. висши училища и за приемане на Списък на приоритетните проф. направления и на Списък на защ. специалности

Предлаганият проект на постановление предвижда да се прецизира и допълни редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, уреден в ПМС № 64/2016 г. В проекта на постановление се предлага допълнение на чл. 6, като се създаде нова ал. 2, според която в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 9 от Закона за висшето образование за приоритетните професионални направления и за защитените специалности след мотивирано предложение на отрасловия министър министърът на образованието и науката да може да предложи за утвърждаване по-голям брой на приеманите за обучение студенти и докторанти от заявените от съответното държавно висше училище въз основа на оценка на комисията в Министерството на труда и социалната политика за необходимостта от такива специалисти на пазара на труда в съответствие със секторните политики и с Националната карта на висшето образование в Република България. По този начин при определянето на план-приема ще могат да бъдат отчетени отрасловите политики и стратегии съобразно провежданите анализи и прогнози за пазара на труда.

Очакваният ефект от приемането на настоящия проект на ПМС е свързан с осигуряването на възможност в държавните висши училища да се приемат и по-голям брой студенти в специалност от регулираните професии „Медицина“, съответстващ на потребностите на системата на здравеопазването, за да се подпомогне преодоляването на недостига на лекари в страната.

Завършилите специалността „Подземно строителство“ получават професионална квалификация „Инженер по подземно строителство“ и ще намерят реализация в управлението на проекти в областта на подземната инфраструктура, като проектанти и ръководители в минно-строителни и миннодобивни предприятия, в дружества и фирми, извършващи подземно градско, тунелно, транспортно и хидроенергийно строителство, строителство на метрополитени и подземни градски комуникационни съоръжения, както и други видове подземно и надземно строителство.

По отношение на специалността „Ядрена химия“ следва да се отбележи, че тя е уникална по място на провеждане на обучението и има изразена специфика на учебното съдържание. Обучението по нея се явява ключово за подготовката на и обезпечаването с кадри за сектора на ядрените технологии и ядрената енергетика, както и за националната сигурност.

Получаваната от студентите солидна общохимична подготовка ще им позволи да работят и в сфери извън приложението на ядрената енергия и йонизиращите лъчения. Дипломираните специалисти са квалифицирани да извършват изследователска, технологична, внедрителска, аналитична и производствена дейност.

 


Дата на откриване: 6.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари