Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) предвижда изменения, свързани с Мотивирано становище INFR(2021)2161 C(2023)1994 final от 19.04.2023 г. на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. В мотивираното становище ЕК твърди, че не е осигурено правилното транспониране на следните разпоредби:

1. Член 1, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/2370, с който се изменя чл. 7 от Директива 2012/34/ЕС;

2. Член 1, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/2370, с който се създават  чл. 7а, 7б, 7в и 7д в Директива 2012/34/ЕС;

3. Член 1, параграф 14 от Директива (ЕС) 2016/2370, с който се изменя на чл. 56 от Директива 2012/34/ЕС.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, обществените консултации по законопроекта се провеждат в 14-дневен срок, тъй като е необходимо спешно да бъдат приети промените в Закона за железопътния транспорт, с които ще бъде прекратена процедурата във връзка с Официално уведомително писмо С(2021)7177 от 12.11.2021 г. и Мотивирано становище INFR(2021)2161 C(2023)1994 final от 19.04.2023 г. на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Целта на законопроекта е да се прекрати наказателната процедура срещу Република България и Европейската комисия да не сезира Съда на Европейския съюз, с оглед избягване на неблагоприятни последици и налагане на санкция за държавата. 

 

Лице за контакт:
Мария Стефанова
Главен секретар
ИА „Железопътна администрация"
Е-mail: mstefanova@iaja.bg


Дата на откриване: 12.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 26.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари