Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлагат изменения и допълнения в два нормативни акта, уреждащи обществени отношения в системата на висшето образование.

Предложените промени в Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина целят привеждане на нормативната уредба в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за висшето образование, като се даде възможност на гражданите на 7 държави (Република Албания, Република Казахстан, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Република Сърбия и Украйна), независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, да могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в български висши училища по реда на постановлението. Също така се предвижда в чл. 1, ал. 1 от акта обхватът да бъде разширен като освен лицата от българска народност и бъдат добавени и лицата от български произход.  Добавя се и текст, че български произход по смисъла на това постановление се доказва по реда на чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България.

Предлага се изменение и допълнение и на Постановление № 228 на Министерския съвет от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, с което се определят условията и редът за приемане на граждани на Република Северна Македония, живеещи постоянно на територията на републиката, за студенти в Република България, който беше внесен в Министерския съвет.

С предложените изменения и допълнения се регламентират организацията и координацията на приема на студентите и докторантите по реда на ПМС № 228/1997 г., като се определят и компетентните в тази връзка органи. Предлага се да бъде изрично уредена и процедурата по прием и класиране на студентите и докторантите, приемани за обучение по реда на Постановлението. Предвижда се за студентите приемането да се извършва чрез конкурс по документи или чрез един или няколко конкурсни изпита в зависимост от специалността, за която кандидатстват, като изпитите се провеждат от Министерството на образованието и науката, а приемането на докторанти да се извършва чрез конкурс по документи.


Дата на откриване: 12.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари