Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

С постановлението се цели адаптиране на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ППЗОВСРБ/ с влезлите в сила от 10.02.2023 г. измененията и допълненията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/, с които се създаде възможност за изпълнение на военна служба при участие на въоръжените сили в операции и мисии в състава на многонационални военни формирования на територията на страната.

С приетите изменения и допълнения на ППЗОВСРБ се регламентират условията и редът за заемането на длъжностите от военнослужещите в състава на многонационални военни формирования на територията на страната.

Във връзка с констатирани проблемни въпроси при прилагане на част от текстовете на правилника, регламентиращи изпълнението на военната служба, са приети промени в ППЗОВСРБ.

Прецизират се наименованията на видовете длъжностни разписания и щатове и включените в тях задължителните елементи в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ); Правилника за прилагане на ЗЗКИ; Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.

Намаляват се административните процедури при извършване на организационно-щатни промени във военните формирования,  като се регламентира преназначаването само военнослужещи, с променени  параметри на длъжността и/или организационните връзки и взаимоотношения.

За преодоляване на възникнали затруднения от времеви характер при назначаване вакантни длъжности се създава разпоредба с временно действие за окомплектоване на длъжности, изискващи военно звание "полковник" ("капитан I ранг") в декларирани военни формирования/структури и тези подлежащи на сертифициране, съгласно приетите Цели за способности, извън ограничението за минимален срок за престой от 1 година на длъжност.

Прецизират се процедурите за подбор на служители за заемане на длъжности извън територията на страната в задгранични представителства на Република България и в международни организации или в други международни инициативи.

Въвежда се процедура по признаване на придобито висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по гражданска специалност и признаване на периоди на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в чужбина в съответствие с Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Прецизират се изискванията за обучение на войници (матроси) при обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи за придобиване на IV степен на професионална квалификация. 

 

 


Дата на откриване: 18.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юли 2023 г. 14:33:42 ч.
Васил Василев

Параграф 4

Предлагам следната промяна:

Параграф § 4 да придобие вида:

В чл. 13, т. 2 се правят следните изменения:

  1. В буква „а“, буква „жж“ се отменя.
  2. В буква „б“ се създава буква „вв“: 

„вв) ниво за достъп до класифицирана информация;“

Мотиви: С направеното предложения няма да се наруши изискването на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на класифицирната информация за предоставяне на  достъп до класифицирана информация само на лица, получили разрешение за достъп, при спазване на принципа „необходимост да се знае“ с определянето на изсикуемия достъп до класифицирана информация за длъжността, но ще се облекчи процедурата при преназначаване на военнослужещите по реда на чл. 50, 51 и 51б от Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

25 юли 2023 г. 12:00:03 ч.
dgYordanov

Предложение за нова подточка в парграф 13 на предложения проект

Предложение: В параграф § 13 от предложения проект да се създаде нова подточка 3 и същият да придобие следния вид:

§ 13. В чл. 71з се правят следните изменения и допълнения:

1.  В ал. 1, т. 3 се отменя.

2.  В ал. 2, т. 3 се отменя.

3. Ал. 3 се отменя.

4. Създава се ал. 6:

„(6) Кандидатите, които са били командировани от министъра на отбраната на длъжност със същите функционални задължения в същата структура, се допускат до трети етап на събеседване по чл. 71к, ал.3.“

Мотиви: Постигане на равнопоставеност и изравняване на условията за кандидатстване при подбор на военнослужещи и цивилни служители за заемане на длъжности в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, независимо дали чрез провеждане на конкурс или по мотивирано предложение. В § 15 от настоящия проект за изменение и допълнение на ППЗОВС  вече се предлага да отпадне изискването за „изминали не по-малко от 3 години от освобождаване от предишна такава длъжност“, като условие за подбор за всички длъжности, които се заемат по номинация. По този начин, подобен на търсения в мотивите към предложението ефект за увеличаване броя на потенциалните кандидати, може да бъде постигнат и за длъжностите, заемани чрез провеждане на конкурс.