Обществени консултации

проект на Инструкция за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България

проекта на Инструкция за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването и охрана на въздушното пространство на Република България е основано е разработена да замени Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България (Обн. ДВ, брой 49 от 2011 г., изм. и доп. бр. 45 от 2012 г.) поради промяна в националната нормативна база (с промяната на ЗОВС от 2021 г., видовете въоръжени сили вече не са подчинени на СКС, а са на пряко подчинение на началника на отбраната); ревизия на документите на НАТО, касаещи организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства за контрол над въздухоплаването и охрана на въздушното пространство; и промяна в структурите от състава на ВВС, участващи в контрол над въздухоплаването и охрана на въздушното пространство на Република България. 


Дата на откриване: 20.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2023 г. 15:27:39 ч.
enherma

идеално поверително

предлагам проекта да бъде пуснат за обществено обсъждане в поверителната мрежа на МО

Иначе имам коментари, но са поверителни

06 август 2023 г. 12:51:10 ч.
НТ

Предложения за изменение и допълнение на Инструкцията

1. Чл.2 , т.2 от Раздел I Общи разпоредби от проекто-инструкцията следва да отпадне.
Мотиви:
Изпълнението на Чл.2 , т.2 от Раздел I Общи разпоредби, а именно: „Въздушното пространство, съгласно националните задължения на Република България като страна членка на НАТО“ се прилага като национално задължение по смисъла на чл.2, т.3 от проекто-инструкцията с участието на Българската армия самостоятелно или съвместно със съюзнически въоръжени сили в охраната на въздушното пространство на Република България в интегрираната система за ПРО и ПВО на НАТО в съответствие с чл.130, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
При всички останали случаи се прилага чл.2, т.4 от проекто-инструкцията в съответствие с чл.105, ал.1 и 2 от Конституцията на Република България. Т.е. по смисъла и предназначението на Инструкцията, нейното прилагане е напълно обхванато в така включените в чл.2, т.1, т.3 и т.4. от Раздел I.

2. Чл.4 от Раздел II да се промени, както следва:
„В Българската армия се носи бойно дежурство за контрол над въздухоплаването по чл.130, ал.4 от Закона на отбраната и въоръжените сили на Република България и охрана на въздушното пространство на Република България като част от въздушното пространство на страните - членки на НАТО чрез изпълнение на "Air Policing" в Интегрираната система за противоракетна и противовъздушна отбрана на НАТО. Бойното дежурство се носи с назначени сили и средства на Военновъздушните сили, а при необходимост и от формирования за противовъздушна отбрана (ПВО) на Сухопътните войски и сили и средства за ПВО на Военноморските сили.“
Мотиви за промяната:
В така предложения в проекто-инструкцията текст на чл.4 се внася точност и конкретност в разбирането на задачата за „Air Policing“ в съответствие с чл. 3 от Наредбата за контрол на въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление №229 на Министерски съвет от 11.10.2010 г. Промяната цели замяна на общата и неточна формулировка от чл.4 на Проекто-инструкцията, а именно: „изпълнение на съюзнически задължения в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в мирно време (Air Policing)“, поради липсата на еднозначен и ясен обхват на така наречените „съюзнически задължения“.
3. Т. 1 от ⸹1. от Допълнителна разпоредба: „Бойно дежурство“ не дава определение на понятието „Бойно дежурство“, а преповтаря части от чл.4 на проекто-инструкцията, касаещо общата организация на неговото осъществяване. То следва да е ясно и точно дефинирано по смисъл и значение.
Предлагам следното определение по т. 1. от ⸹1.:
„Бойно дежурство е изпълнение на бойна задача за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България за осигуряване на въздушния суверенитет на страната и за пресичане на нарушения на въздухоплавателни средства, които извършват непозволено навлизане, ползване или прелитане през въздушното пространство на Република България или нарушават правилата на полетите“.

4. Да се въведе нова точка от ⸹1. от Допълнителна разпоредба, която да дефинира задачата „Air Policing“ в съответствие с Наредбата за контрол на въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление №229 на Министерски съвет от 11.10.2010 г. , а именно:
"Air Policing" е мирновременна задача, която включва използването на системата за управление и наблюдение на въздушното пространство, системата за командване и управление на военновъздушните сили и подходящи сили и средства за противовъздушна отбрана, включително изтребители-прехващачи, с цел опазване неприкосновеността на въздушното пространство на страните - членки на НАТО.“

06 август 2023 г. 12:56:03 ч.
НТ

Предложения за изменение и допълнение на Инструкцията

  1. Чл.2 , т.2 от Раздел I Общи разпоредби от проекто-инструкцията следва да отпадне.

Мотиви:

Изпълнението на Чл.2 , т.2 от Раздел I Общи разпоредби, а именно: „Въздушното пространство, съгласно националните задължения на Република България като страна членка на НАТО“ се прилага като национално задължение по смисъла на чл.2, т.3 от проекто-инструкцията с участието на Българската армия самостоятелно или съвместно със съюзнически въоръжени сили в охраната на въздушното пространство на Република България в интегрираната система за ПРО и ПВО на НАТО в съответствие с чл.130, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

При всички останали случаи се прилага чл.2, т.4 от проекто-инструкцията в съответствие с чл.105, ал.1 и 2 от Конституцията на Република България. Т.е. по смисъла и предназначението на Инструкцията, нейното прилагане е напълно обхванато в така включените в чл.2, т.1, т.3 и т.4. от Раздел I.  

 

  1. Чл.4 от Раздел II да се промени, както следва:   

В Българската армия се носи бойно дежурство за контрол над въздухоплаването по чл.130, ал.4 от Закона на отбраната и въоръжените сили на Република България и охрана на въздушното пространство на Република България като част от въздушното пространство на страните - членки на НАТО чрез изпълнение на "Air Policing" в Интегрираната система за противоракетна и противовъздушна отбрана на НАТО. Бойното дежурство се носи с назначени сили и средства на Военновъздушните сили, а при необходимост и от формирования за противовъздушна отбрана (ПВО) на Сухопътните войски и сили и средства за ПВО на Военноморските сили.“

Мотиви за промяната:

В така предложения текст на чл.4 се внася точност и конкретност в разбирането на задачата за „Air Policing“ в съответствие с чл. 3 от Наредбата за контрол на въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление №229 на Министерски съвет от 11.10.2010 г.  Промяната цели замяна на общата и неточна формулировка от чл.4 на Проекто-инструкцията, а именно: „изпълнение на съюзнически задължения в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в мирно време (Air Policing)“, поради липсата на еднозначен и ясен обхват на така наречените „съюзнически задължения“.

  1. Т. 1 от ⸹1. от Допълнителна разпоредба: „Бойно дежурство“ не дава определение на понятието „Бойно дежурство“, а преповтаря части от чл.4 на проекто-инструкцията, касаещо общата организация на неговото осъществяване. То следва да е ясно и точно дефинирано по смисъл и значение.

Предлагам следното определение по т. 1. от ⸹1.:

Бойно дежурство е изпълнение на бойна задача за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България за осигуряване на въздушния суверенитет на страната и за пресичане на нарушения на въздухоплавателни средства, които извършват непозволено навлизане, ползване или прелитане през въздушното пространство на Република България или нарушават правилата на полетите“.

 

  1. Да се въведе нова точка от ⸹1. от Допълнителна разпоредба, която да дефинира задачата „Air Policing“ в съответствие с Наредбата за контрол на въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление №229 на Министерски съвет от 11.10.2010 г. , а именно:

"Air Policing" е мирновременна задача, която включва използването на системата за управление и наблюдение на въздушното пространство, системата за командване и управление на военновъздушните сили и подходящи сили и средства за противовъздушна отбрана, включително изтребители-прехващачи, с цел опазване неприкосновеността на въздушното пространство на страните - членки на НАТО.“