Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-23 от 2016 г. за условията, размера и реда за изплащане на доп. възнаграждения в СВР

С цел еднаквото третиране на военнослужещите и цивилните служители от служба "Военно разузнаване" при изпълнение на служебните им задължения при специфични условия с военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната останалите структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се предлага синхронизиране на нормативната уреба в Наредба № Н-23 от 2016 г. за условията, размера и  реда за изплащане на доп. възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители в СВР.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 31.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2023 г. 17:59:56 ч.
Т-72

Предложение за допълнение на Наредбата

В мотивите за изменение на Наредба № Н-23 е посочено, че целта за изменение е:

„… еднаквото третиране на военнослужещите и цивилните служители от служба "Военно разузнаване" при изпълнение на служебните им задължения при специфични условия с военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната останалите структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се предлага синхронизиране на нормативната уредба в Наредба № Н-23 от 2016 г. за условията, размера и  реда за изплащане на доп. възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители в СВР.

Съгласно разкритата на 17.08.2023 г. процедура по обществено обсъждане на проект на Наредба за изм. Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цив. сл. от МО, БА, са предложени нови текстове в Наредба № Н-15, които не са заложени в изменението на Наредба № Н-23, а именно:

„§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 5 и т. 8 се отменят.

 § 2. В чл. 24, ал. 1 се отменя.

 § 3. В чл. 35, ал. 5 се изменя така:

 „(5) Допълнителните възнаграждения по ал. 1-4 са с постоянен характер по смисъла на § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.“

За да бъде изпълнена наистина заложената цел за изменение на Наредба № Н-23 посочена в мотивите, следва да бъдат уеднаквени текстовете предложени в проекта на Наредба за изм. Наредба № Н-15 от 2010 г. и идентичните такива в Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г., за да не се налага последващо изменение на Наредба № Н-23.

Във връзка с гореизложеното,

ПРЕДЛАГАМ:

Да се добави ново изменение в Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г., както следва:

§ ... В чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 8 се отменят.