Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

 

С приемането на наредбата ще се актуализират изискванията за поддържане съответствие с критериите за подбор по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., което ще допринесе за улесняване процеса на изпълнение на проектите. С увеличаване на броя на консултантските пакети ще се повиши конкурентоспособността на земеделските стопани.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 3.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2023 г. 21:07:45 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 5. Създава се чл. 34:

(2) В случаите по ал. 1 сроковете за поддържане съответствие с критерия за подбор по ал. 1 се удължават с две години.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Алинеята да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

В доклада са посочени мотивите "Възникналите през последните години кризи, свързани с COVID-19 и руското нашествие в Украйна, поставят бенефициентите пред редица предизвикателства, свързани с икономическото им оцеляване, преструктуриране и оптимизация. Един от методите за справяне с кризите е чрез преструктуриране на работните места, спрямо годините преди подаване на заявленията за подпомагане", които не кореспондира с текста на предложената алинея и не водят до излизане от констатираната криза, а само я задълбочават.