Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници предлага изменения, които имат за цел да въведат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС, изменена с Регламент (ЕС) 2022/2036, по отношение на пруденциалното третиране на глобални системно значими институции, които са обект на стратегия за преструктуриране с множество входни точки, и методи за непряко записване на инструменти, приемливи за покриване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения. Въвеждат се унифицирани правила за непрякото записване на инструменти, приемливи за изпълнението на вътрешното минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИСКПЗ) в рамките на групи за преструктуриране при прилагане на „подхода за верижните структури“, което спомага за предотвратяване на двойното отчитане на тези инструменти за целите на МИСКПЗ и за функционирането на механизмите за поемане на загуби и рекапитализацията в рамките на групата.

Със законопроекта се предлагат технически и редакционни изменения на разпоредби от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), обусловени от установени в хода на прилагането на нормативния акт неточности, както и непълноти при въвеждането в националното законодателство на Директива 2014/59/ЕС.

Предложени са промени и в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), които целят изпълнение на решението на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) от 2 юни 2016 г. по делото „„Международна банка за търговия и развитие“ АД и други срещу България“ и на Пътна карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека, приета с Решение на Министерския съвет № 586 / 06.08.2021 г.

С измененията в ЗБН се предвижда и отмяна на някои неприсъщи и необезпечени правомощия на министъра на финансите в производството по банкова несъстоятелност, с което се постига консистентност на уредбата, съобразена с характера и правомощията на отделните органи, и се гарантира независимостта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките като контролен орган в производството по банкова несъстоятелност.

 

Отговорна дирекция:„Регулация на финансовите пазари“
E-mail:s.koleva@minfin.bg; m.t.boeva@minfin.bg

 


Дата на откриване: 3.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари