Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

С проекта се цели създаването на възможност за лицата, които заявяват издаване на първа лична карта и подновяване на лична карта, с постоянен адрес отразен в НБД „Население“ като „несъответстващ“ на Класификатора на настоящите и постоянни адреси в Република България, да представят удостоверителен документ от съответната общинска администрация за адресна регистрация по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация(ЗГР) и по този начин да не срещат нормативни пречки при заявяване на издаване. По данни от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР към 07.07.2023 г. общият брой лица над 18 години, които нямат издавана лична карта и нямат постоянен адрес, който да съответства на Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Република България (НКНПА) са 51 829. От тези 51 829 лица, тези, които са декларирали, че живеят в чужбина са 36 403, а тези с настоящ адрес в България са 15 426. Общият брой лица над 18 години с изтекли лични карти, които нямат подадено заявление за лична карта е 34 548, от които 401 нямат постоянен адрес, който да съответства на НКНПА. От тези 401 лица, тези, които са декларирали, че живеят в чужбина са 288, а тези с настоящ адрес в България са 113.


Дата на откриване: 7.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 септември 2023 г. 13:24:20 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

1/7

  1. С проекта на постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи (ПИБЛД) се предлагат норми, които противоречат на Закона за българските лични документи (ЗБЛД). Това е така, тъй като с това постановление се въвежда ново изискване при заявяване на лична карта. Неизпълнението на това изискване би било основание за отказ да бъде издадена лична карта. А съгласно чл. 1, ал. 3 и чл. 4, ал. 4 от ЗБЛД основанието и редът  за отказ да бъде издадена лична карта се определят единствено със закон. Компрометираната регистрация по постоянен адрес не е предвидена изрично в закон като основание за отказ да бъде издадена лична карта. Въвеждайки за пръв път ново изискване за издаване на лична карта, което не е предвидено в закон в тесния смисъл на това понятие, предложеният подзаконов нормативен акт е очевидно противозаконен и като такъв би подлежал на отмяна.

07 септември 2023 г. 13:25:22 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

2/7

Предложените промени предвиждат ново задължение за заявителите на лична карта в случаите на заличаване на адреса им от Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси (НКНПА). Това ново задължение се състои в представяне на удостоверителен документ от друг административен орган, за това че са заявили постоянен адрес. Твърди се, че с предложените промени ще се разрешат затрудненията с издаването на първа лична карта на българските граждани при определена хипотеза. Но всъщност промените целят да легитимират на подзаконово равнище незаконната практика на МВР да отказва издаване на лична карта на лица, чиито постоянен адрес е заличен от НКНПА.

07 септември 2023 г. 13:25:55 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

3/7 Ако се приемат предложените промени, МВР ще се узакони практиката на органите на МВР  да отпращат лицата, които заявяват лична карта, но са със заличен постоянен адрес в НКНПА.

07 септември 2023 г. 13:26:28 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

4/7 В същото време, да се изисква удостоверяване по чл. 92 от ЗГР е напълно излишно, тъй като заявяването на адрес по тази разпоредба има за последица отразяване на данните за новия адрес в НБД Население, а от тази база данни черпи данни и информационният фонд за българските лични документи, който се поддържа в МВР.

07 септември 2023 г. 13:27:02 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

5/7 Липсата на документ за самоличност ограничава правото на личен живот, лишава засегнатите от тяхната гражданска самоличност и маргинализира необратимо цели общности. В случай че предложените промени бъдат приети, те ще противоречат на Закона за българските лични документи, но и на на други нормативни актове от по-висок ранг, гарантиращи правата на човека - Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на Европейския съюз. По данни на МРРБ от май тази година, достъпни тук https://www.parliament.bg/pub/PK/57077549-354-06-414.pdf, над 70 000 българи са със заличен в НКНПА постоянен адрес, поради което изпитват затруднения при снабдяване с лична карта. Вместо властите да разрешат този сериозен проблем, МВР опитва да усложни ситуацията, като промени ПИБЛД и задължи заявителите да представят документ, с който за тях ще е невъзможно да се снабдят.

07 септември 2023 г. 13:27:30 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

6/7 В духа на изложеното тук становище е и практиката на българските съдилища до момента – вж. решенията по следните административни дела на Административен съд – София град: адм. дело № 749/2022 г., адм. дело № 11694/2021 г., достъпни тук: https://search-sofia-adms-g.justice.bg/Acts/GetActContent?BlobID=328930d4-1c8b-4be2-b218-245765ed7cd8 и тук: https://search-sofia-adms-g.justice.bg/Acts/GetActContent?BlobID=e41583a2-d650-4d7d-b95c-e8914c4f22e5

07 септември 2023 г. 13:27:57 ч.
bghelsinki

Становище относно предложени промени в чл. 19 и чл. 20 от ПИБЛД

7/7 Настояваме да оттеглите проекта и да изпълните влязлото в сила на 29.06.2023 г. съдебно решение на АССГ, по адм. дело № 3066/2023 г., като незабавно преустановите незаконната си практика да отказвате издаване на лични документи на български граждани.