Обществени консултации

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Изготвеният законопроект е в резултат от дейността на създадения със заповед на министъра на здравеопазването консултативен съвет, чиято задача е да разглежда проблеми, свързани с недостиг на лекарствени продукти и предлага мерки за тяхното преодоляване. Като в него бяха включени представители на всички заинтересовани институции и организации, участващи в процеса по лекарствоснабдяването и упражняващи необходимия контрол върху пазара с лекарствени продукти.

Разработването на настоящия законопроект е насочен основно към подобряване на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти чрез нейното усъвършенстване. Това се налага, за да бъдат преодолени в бъдеще случаите на липса или недостиг в аптечната мрежа на жизненоважни за населението лекарствени продукти.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 8.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2023 г. 09:43:56 ч.
БВС

Становище от Българския ветеринарен съюз

 Предлагаме в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в чл.207, ал.1, след  т.5а „снабдява с лекарствени продукти за задоволяване на собствените им нужди:“ да се създаде нова подточка „д“ с текст:“ветеринарномедицинските заведения по чл.26 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

         Мотиви: 1. В ЗИД на ЗЛПХП, публикуван за обществено обсъждане, е предвидена промяна  в разпоредбата на чл. 207, поради което нашето предложение попада в обхвата на изменителния закон.

         2. В съществуващото законодателство в областта на търговията с лекарствените продукти в хуманната медицина има съществен пропуск, който ограничава, а с предложеният проект на ЗИДЗЛПХМ напълно спира възможността ветеринарните лечебни заведения да употребяват лекарствени продукти от хуманната медицина.  Нашето предложение е да се даде възможност на ветеринарномедицинските лечебни заведения да закупуват хуманни лекарства директно от складовете на едро. Както европейският регламент 2019/6, така и Законът за ветеринарномедицинската дейност дават право на ветеринарните лекари при определени обстоятелства да използват хуманни лекарствени препарати при непродуктивни животни. Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина, обаче лишава ветеринарните лекари от тези права, защото не предвижда възможност те да закупуват хуманни медицински продукти за своята дейност  Регламентът има пряко действие и е с приоритет пред националното право. Ето защо е необходимо националното законодателство да е в синхрон, а не в колизия с европейските регламенти.

         Водени от принципа „Едно здраве“ - понятие, използвано за да се опише подходът, който признава, че здравето на хората и на животните е взаимосвързано, Българския ветеринарен съюз счита за недопустимо законодателство в областта на лекарствените продукти в хуманната медицина да влиза в ограничаващ режим и в противоречие на световното и европейско законодателство в областта на здравеопазването на хората и животните. Нашата съсловна организация се надява тази грешка да бъде коригирана своевременно и да бъде направена промяна, гарантираща на ветеринарните лекари изпълнението на техните задължения.