Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Причините за изготвяне на настоящия проект за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР (Наредбата) са следните: На основание чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г.) за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Вътрешен ред и сигурност“ са одобрени допълнителни разходи, в размер на 150 млн. лв., както следва: „За увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР), считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 – 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., вкл. за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск)“. За изпълнение на предвиденото в ЗДБРБ за 2023 г. увеличение на плащанията за персонала за специфични служебни дейности е необходимо да се измени Наредбата. В рамките на одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от ЗДБРБ 2023 г. разходи за персонала на МВР за 2023 г., се осигурява увеличение на базата за определяне на допълнителното възнаграждение по чл. 1 от Наредбата от 50 на сто на 100 на сто от утвърдената със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). С оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от ЗДБРБ за 2023 г. влиза в сила от 01.08.2023 г. и с цел осигуряване на своевременното увеличаване на базата за определяне на допълнителното възнаграждение по чл. 1 от Наредбата, за провеждане на общественото обсъждане се определя 14-дневен срок.


Дата на откриване: 14.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 август 2023 г. 11:18:17 ч.
Black

Предложение за преработване на проекта

В изготвените проекти за изменение и допълнение на Наредбата, вкл. и в настоящия, отново не са включени обективни критерии и правила за определяне на размерите на допълнителните възнаграждения за изпълнение на специфични служебни дейности и конкретно за тези за извършване на дейността "разследване на престъпления" /но също така и за останалите основни дейности, извършвани от МВР/. По 
посочения начин и във връзка с възприетите от Наредбата критерии за определяне на максималните размери на посочените възнаграждения по признак структура или звено в МВР и населено место, вече дълги години в Министерството е налице неравно третиране и дискриминация по отношение на служители, изпълняващи една и съща длъжност, включително и такива, които в повечето случаи са с много по-голяма натовареност от тези в други структури на МВР. Странно е упорството на МВР да не бъдат изработени и въведени такива критерии и правила за определяне на посочените възнаграждения /базиращи се на натовареността на разследващите органи или на други обективни и справедливи показатели/, особено предвид изразените при предходни обществени консултации становища и предложения относно наличието на дискриминационни текстове в действащата Наредба и в проекти за изменение и допълнение на същата, както и във връзка с водените от служители на МВР през последните години дела в КЗД и издадените в тази връзка решения и препоръки към МВР. При наличието на съвсем явна дискриминация, наличието на спряно съдебно производство във връзка с издадено решение на КЗД, едва ли може да бъде сериозна причина да не се предприемат действия за изработване на горепосочените критерии и правила. Затова предложението ми е изготвеният проект в спешен порядък да бъде преработен, като се премахнат всички дискриминационни  разпоредби в действащата Наредба и се изработят обективни критерии и правила, съгласмо гореизложеното, и съобразно тях се предвидят съответните справедливи размери на допълнителни възнаграждения за изпълнение на специфични служебни дейности.
Нямам предложения относно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от  Наредбата в представения проект, относно размерът на базата за определяне на възнагражденията за изпълнение на специфични служебни дейности, тъй като същата е в съответствие с приетия ЗДБРБ за 2023 г.