Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи и размера на начал

Причините за изготвяне на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредбата) са следните: На основание чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г.) за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Вътрешен ред и сигурност“ са одобрени допълнителни разходи, в размер на 150 млн. лв., както следва: „За увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР), считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 – 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., вкл. за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск)“. В допълнение към предвиденото с разпоредбите на чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от ЗДБРБ за 2023 г. се предвижда и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 1 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата с цел запазване на йерархичната структура на възнагражденията, определени в приложението. Необходимо е Наредбата да бъде приведена в съответствие с настъпилите изменения в Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР и с извършеното увеличение с 1,5 на сто, считано от 01.09.2022 г. на индивидуалните заплати за длъжности по раздел VII от приложение № 3 от Наредбата. С оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от ЗДБРБ за 2023 г. влиза в сила от 01.08.2023 г. и с цел осигуряване на своевременното увеличаване на възнагражденията на служителите на МВР с 10 на сто, за провеждане на общественото обсъждане се определя 14-дневен срок.


Дата на откриване: 14.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 август 2023 г. 17:05:17 ч.
Дени Стоянова

Поредната подигравка с ЛРТП

Поредната подигравка с лицата, работещи по трудово правоотношение! 10%, обложени с данък и осигуровки е направо смешно. Разлика със заплатите на ДС по т. 2 е вече 3 пъти! Всеки в системата е наясно кой колко работи! 

16 август 2023 г. 14:53:56 ч.
katqdimova

Предложение за промяна на Наредба за размера на основните месечни възнаграждения на ЛРТП

1. Преразглеждане и изменение на Класификатора за длъжности с цел достойно заплащане, равен труд и справедливо разпределение на месечните възнаграждения, както и премахване на дублиращите длъжности с различен статут(ДС по ЗДСЛ и ЛРТП(лица, работещи по трудово правоотношения в МВР)), изпълняващи еднакви или сродни функции. Преразглеждане на възможността и взимане на справедливо решение е крайно наложащо, като се има в предвид спецификата на изпълнение на задачите и подобна служебна дейност, заплащането да бъде достойно. Задълженията и отговорностите са почти еднакви и не представляват по-различна сложност или рисково изпълнение. На всяко процентно увеличение разликата нараства все повече и повече. Заплатите на лицата, работещи по трудови правоотношения са вече три пъти по-ниски от заплатите на ДС по т.2. В страната по-голямата част от ЛРТП работят едновременно с граждани и служители, както и с електронна поща, ЦАИС ДО, МПД и т.н.

2.Следващото увеличение на заплатите да бъде с еднакви суми, а не процентно. Целта на всяко увеличение на заплатите е да компенсира нарастващата инфлация и поскъпване на живота, което не се усеща при нас ЛРТП. Ние на сме втора категория хора с по-малко потребности и недокоснати от икономическата криза в страната.

3. Парите за дрехи на служители изпълняващи служебните си задължения без униформено облекло да бъдат вдигнати на 800лв еднократна сума годишно. 

Надявам се, че ще бъдем чути!

С уважение!

Благодаря!

18 август 2023 г. 10:19:50 ч.
Кристина

Предложение за промяна на Наредба за размера на основните месечни възнаграждения на ЛРТП

1. Преразглеждане и изменение на Класификатора за длъжности с цел достойно заплащане, равен труд и справедливо разпределение на месечните възнаграждения, както и премахване на дублиращите длъжности с различен статут(ДС по ЗДСЛ и ЛРТП(лица, работещи по трудово правоотношения в МВР)), изпълняващи еднакви или сродни функции. Преразглеждане на възможността и взимане на справедливо решение е крайно наложащо, като се има в предвид спецификата на изпълнение на задачите и подобна служебна дейност, заплащането да бъде достойно. Задълженията и отговорностите са почти еднакви и не представляват по-различна сложност или рисково изпълнение. На всяко процентно увеличение разликата нараства все повече и повече. Заплатите на лицата, работещи по трудови правоотношения са вече три пъти по-ниски от заплатите на ДС по т.2. В страната по-голямата част от ЛРТП работят едновременно с граждани и служители, както и с електронна поща, ЦАИС ДО, МПД и т.н.

2.Следващото увеличение на заплатите да бъде с еднакви суми, а не процентно. Целта на всяко увеличение на заплатите е да компенсира нарастващата инфлация и поскъпване на живота, което не се усеща при нас ЛРТП. Ние на сме втора категория хора с по-малко потребности и недокоснати от икономическата криза в страната.

3. Парите за дрехи на служители, изпълняващи служебните си задължения без униформено облекло, да бъдат вдигнати на 800лв еднократна сума годишно. 

Надявам се, че ще бъдем чути!

Благодаря!

23 август 2023 г. 13:59:55 ч.
danivanova

Достойно заплащане на труда на ЛРТП

  

  1. Изменение на класификатора за длъжности относно ЛРТП ( промяна на длъжностите по закона за държавния служител или като служители в МВР с реални длъжности). Достойно, диференцирано и справедливо заплащане на труда на ЛРТП предвид спецификата, сложността и натовареността на труда ( ЛРТП,  системен оператор в сектор “ Миграция” работят с чужди граждани, с граждани на ЕС, български граждани и фирми, работят с изключително сложна нормативна база-ЗЧРБ, ППЗЧРБ, ЗВПНРБГЕСЧТС, ЗБЛД, ПИБДЛ, ЗМВР, ЗАНН, НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИЗОВИЯ РЕЖИМ, ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА и други, също така работят с 5-6 системи в МВР- БДС, ИИСС, НШИС, ЕРЧ, АРЧ, ЦАЙС-ДО).
  2. Надяваме се на реално увеличение на работните заплати на ЛРТП с повече от 10 % спрямо труда и инфлацията в страната ( в момента системен оператор - основно месечно възнаграждение-1063 лв, чистач-929 лв.?)
  3. Увеличение на парите за дрехи и храна. 

Благодаря!          

24 август 2023 г. 09:00:18 ч.
Dobikm

Достойно заплащане на ЛРТП!!!

1. Изменение на класификатора за длъжности относно ЛРТП ( промяна на длъжностите по закона за държавния служител или като служители в МВР с реални длъжности). Достойно, диференцирано и справедливо заплащане на труда на ЛРТП предвид спецификата, сложността и натовареността на труда ( ЛРТП,  системен оператор в сектор “ Миграция” работят с чужди граждани, с граждани на ЕС, български граждани и фирми, работят с изключително сложна нормативна база-ЗЧРБ, ППЗЧРБ, ЗВПНРБГЕСЧТС, ЗБЛД, ПИБДЛ, ЗМВР, ЗАНН, НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИЗОВИЯ РЕЖИМ, ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА и други, също така работят с 5-6 системи в МВР- БДС, ИИСС, НШИС, ЕРЧ, АРЧ, ЦАЙС-ДО).

2. Надяваме се на реално увеличение на работните заплати на ЛРТП с повече от 10 % спрямо труда и инфлацията в страната ( в момента системен оператор - основно месечно възнаграждение-1063 лв, чистач-929 лв.?)
3. Увеличение на парите за дрехи и храна. 
Благодаря!

24 август 2023 г. 12:16:42 ч.
Капинова

Промени и адекватно заплащане за ЛРТП!

1.Реално,обективно и достойно увеличение на заплатите на ЛРТП, относно полагащия трущ , компетентноста и инфлацията в световен мащаб.

2.Преразглеждане и промени на длъжноста "Системен оператор"!В различните звена и структури,работата е специфична и е необходимо проучване и измение в Класификатора за длъжности(Специалист, експерт и т.н).Системен оператор в сектор “ Миграция” ,работи с няколко системи на МВР-БДС, ИИСС, НШИС, ЕРЧ, АРЧ, ЦАЙС-ДО.Обслужване на граждани от цял свят,обработване на документи,фирми и изключително сложна нормативна база-ЗЧРБ, ППЗЧРБ, ЗВПНРБГЕСЧТС, ЗБЛД, ПИБДЛ, ЗМВР, ЗАНН, НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИЗОВИЯ РЕЖИМ, ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА и други.
3.Увеличение на парите за храна и дрехи на служителите,които не ползват униформено облекло.
Надявам се написаното от нас да се вземе под внимание и да бъде чуто!
Благодаря!

24 август 2023 г. 12:22:12 ч.
DimKan2

ПОДИГРАВКА СЪС ЗАПЛАТИТЕ НА МЛАДИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР, ЗАЕМАЩИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ДЛЪЖНОСТИ

В Наредбата за размера на заплатите на служителите в МВР правя следния коментар:
 
Предвидено е служител, заемащ длъжността "Командир на отделение" и аналогичните да получава заплата за длъжност в размер на 1 604 лв. Тази длъжност се заема обикновено от
служителите с голям професионален опит и стаж, т.е. ще получава и допълнително
възнаграждение за прослужено време /40%/ в размер на 641 лв. или общо 2 245 лв. От тази сума,
като извадим данък /10%/ или 224 лв. ще получим заплата от 2 021 лв.
 
Непосредственият началник на този служител, заемащ длъжността "Полицейски
инспектор VI степен" и аналогичните е предвидено да получава заплата за длъжност в размер на 1 885 лв. Тази длъжност се заема обикновено от служителите непосредствено след завършване на Академията на МВР или новопостъпили служители без професионален опит и стаж. От тази сума, като извадим данък /10%/ или 188 лв. ще получим заплата от 1 697 лв. или по-малко с над 320 лв. Ако възприемем, че непосредственият началник на първият посочен служител, заема следващата по-висока длъжност "Полицейски инспектор V степен" и аналогичните е предвидено да получава заплата за длъжност в размер на 1 925 лв., с професионален опит и стаж от 5 години т.е. ще получава и допълнително възнаграждение за прослужено време /10%/ в размер на 192 лв. или общо 2 117 лв. От тази сума, като извадим данък /10%/ или 212 лв. ще получим заплата от 1905 лв. или по-малко с над 116 лв. Тази разлика се ликвидира след придобиване на 9 /девет/ години професионален опит.
 
Както отбелязахме служителите заемащи вторите длъжности организират, планират,
управляват и ръководят дейността както на полицаите, така и на тези, заемащи първата посочена
длъжност. Те са завършили висше образование с придобита бакалавърска степен и със
специализирана подготовка. Как тези служители да бъдат стимулирани и да израстват в
професионалната кариера, като се сблъскват с тази несправедливост от първият ден на службата си в МВР? Формирането на заплатите на служителите по този начин е грубо погазване на принципите на йерархичност и управление. В териториалните структури на МВР /тези, които са "на терен"/ основните длъжности са посочените управленски по-горе, а и те са най-многобройни.
Служителите на МВР получават и други допълнителни възнаграждения, но и за посочените
длъжности те са почти еднакви.
 
От коментара дотук ПРЕДЛАГАМ:
 
Увеличението да се приложи, след като се осигурят средства за адекватно увеличение
на заплатите на останалите служители.
 
От: Р.И.Г 60

24 август 2023 г. 13:14:05 ч.
danivanova

Облагане на заплатите и оценките за постигнати резултати с данък при ЛРТП.

1. Да не се облагат заплатите и възнагражденията за оценките за постигнати резултати при ЛРТП с данък, както е при останалите служители в МВР. 

Моля да се вземе под внимание!

Благодаря!

25 август 2023 г. 09:46:04 ч.
JackD

Увеличение на заплатите

Считам за напълно адекватно и мотивирано допълнителното увеличение на основните заплати на младши изпълнителски длъжности със 100лв.

Мотиви: Един такъв служител на длъжност командир на отделение /екип/ или началник на дежурна смяна, за да заеме тази длъжност, освен стаж и опит е показал и качества и мотивираност за ръководеният от него екип /отделение, смяна/. Разлика трябва да има, за да има допълнителна мотивация и за тези под него за кариерно развитие. Що се касае за току що завършилите висше образование, то те са без опит и стаж. Те трябва да извървят своя път за кариерно развитие, като мотивацията е ,че пред тях имо повече опции за развитие, а именно освен в степен да се развият в кариерата като ръководни или висши ръководни длъжности /където заплатите са по-привлекателни/, на база качества, които притежават и опитът който ще придобият с годините.