Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

С новите предложения се дава възможност ученици от IV клас, от VII клас и от X клас, чието здравословно състояние не им позволява да се явят на изпит от националното външно оценяване поради болничен престой, карантина или смърт в семейството да се явят на изпит от националното външно оценяване по български език и литература и/или математика на нова дата, определена от министъра на образованието и науката. Учениците ще имат възможност да кандидатстват на свободни места в училищата или над утвърдения план-прием при определени условия.

С централизиране на дейностите, свързани с държавния план-прием на ученици в V клас, се цели оптимизиране на процедурите, свързани с класирането, и предоставяне на възможност на ученици и родители да направят най-добрия избор с оглед възможностите и потребностите на съответния ученик.


Дата на откриване: 14.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2023 г. 19:52:44 ч.
Златина

Против въпросната глупост

Не може малоумници да пишат нардеби, не може продажници да ни казват какво и как да учим! 

30 август 2023 г. 13:58:12 ч.
Mariposa123

Кръстева

Предвидените  § 1. от проекта именения в чл. 6 от наредбата са незаконосъобразни. Липсват мотиви за промяната, оценка за въздействието, както и финансва обосновка. Не адекватно е учениците да започват в 7,30 сутрин, когато това не се изисква поради двусменен режим на училището. Децата, които пътуват как се очаква да стигат на училище сутрин? Липсата на мотиви за тази поправка навява на мисълта, че е вкарана между останалите поправки с цел да мине незабелязано. Това е в ущърб на децата и следва да не бъде прието. 

10 септември 2023 г. 10:18:05 ч.
potrebitel1

Против

Предлагам § 1 да отпадне, тъй като:

- Няма посочени мотиви за изменение на чл. 6, ал. 2 и сътоветно отпадането на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

- Една от дейностите/мерките заложени в Цел 5.1 от Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) е "Изграждане на нови и реконструиране на съществуващи училищни сгради за преминаване на едносменно обучение". Преминаването към едносменно обучение е изцяло в интерес на децата. В случай, че отпадне чл. 6, ал. 3 и предвид делегирания бюджет на училищата масове ще се приемат повече деца от капацитета, което ще доведе до въвеждане на двусменен режим и липса на занималня за учениците до 4 клас, която по принцип са задължени да осигуряват, но в големите градове масово не се прави.

- При промяна на нормативната уредба касаеща образованието първо трябва да се мисли за децата -  как ще пристигат в училище тези, които пътуват от по-далече?

12 септември 2023 г. 10:15:50 ч.
tanita 14

ПРОТИВ

 Не адекватно е учениците да започват в 7,30 сутрин, когато това не се изисква поради двусменен режим на училището!