Обществени консултации

Коментари
Добави коментар
 
12 септември 2023 г. 12:56:51 ч.
Васил Асенов

Коментари от страна на Министерство на труда и социалната политика

Коментари в рамките на процедура за публично обсъждане на ТПСП и по-специално Стълб 2 – Социална подкрепа и подкрепа за заетостта

  1. Не е достатъчно ясно какви са потенциалните възможности за нови работни места на заетите, които ще бъдат засегнати от зеления преход

Картографирането на уменията включва изследване на настоящите умения на работната сила от предприятията, които ще бъдат засегнати от зеления преход и ще имат необходимост от подкрепа за пренасочване и (пре-)квалификация. Териториалните планове за справедлив преход не посочват достатъчно ясно какви работни места с  какви профили на уменията ще бъдат налични за тези засегнати лица.

Интервенционната логика на мерките, които ще бъдат финансиран от ФСП в рамките на дейността за картографиране на уменията включва „оценка на пропуските в уменията на заетите лица и разработване на подробен план за обучение за придобиване на квалификация и умения, с цел гарантиране на перспективата за развитие на потенциално засегнатите лица“. Не е на лице достатъчно ясна връзка между наличните умения, констатирани в резултат от картографирането,  и необходимите умения, за които ще се (пре-)квалифицират засегнатите лица, тъй като необходимите умения не са достатъчно изяснени.

Считаме, че е необходимо да се засили значително анализа на потенциалните възможности и идентифицирането на новите работни места, към които ще се насочват лицата, засегнати от зеления преход, и дейностите за (пре-)квалификация да са ясно обвързани с изискванията за тези нови работни места.

Този анализ следва да направен в ТПСП, където в момента са представени само потенциалните възможности в сферата на енергетиката, ВЕИ и др. подобни. Споменава се привличането на нови инвестиции, но по отношение на сферите за очаквани инвестиции, различни от енергетиката, не е представен конкретен потенциал, с който да са съобразени обученията за (пре-)квалификация.

  1. Липсва визия за институция/организация, която да реализира посредническите услуги за заетите лица, които ще се наложи за преминат през преквалификация и да започнат работа в ново предприятие в същата или в нова индустрия

Пренасочването на настоящите заети към работни места в нови предприятия, оценката на нуждата им от обучения с цел заемане на конкретно работно място и като цяло работата с лицата за тяхното кариерно ориентиране изискват институция/организация която да се съсредоточи върху тези услуги.

ТПСП не идентифицират потенциалната сериозна роля на Агенция по заетостта като институцията, която може, и ще бъде ангажирана по силата н своите компетенции, с тези дейности. АЗ разполага с експерти, както по отношение на регулярната дейност – предоставяне на посреднически услуги, т.е. реализиране на връзка между търсещия работа и работодателя, така и във връзка с предоставяне на услуги за кариерно развитие. При необходимост, тази експертиза може да се повиши и да се предвидят дейности за повишаване на капацитета на АЗ в тези две посоки. ТПСП следва да разпознаят основната държавна институция на пазара на труда като основен необходим участник в посредничеството и в услугите за кариерно развитие.

  1. Предоставяне на обучения за квалификация и преквалификация

Обособяването на изцяло нови центрове за обучения - Междурегионалните центрове за професионално обучение и образование – не е обосновано. Предлагаме да се предвиди ангажиране на съществуващите обучителни центрове във всички въглищните региони и нови да се предвиждат само, ако липсват такива.

  1. Обучения за придобиване на дигитални умения

Плановете предвиждат сред обученията за засегнатите лица да има и такива за придобиване/повишаване на дигиталните умения.

Трябва да се вземе предвид, че повишаване на дигиталните умения e предвидено да се финансира по ПВУ и по ПРЧР за всички степени на дигитална компетентност. В момента се разработват и се очаква до края на годината да започне използването на програми за обучение за всяко от нивото по Европейската рамка DigComp. За тези обучения е предвиден значителен ресурс от двата източника, като се очаква 500 000 човека да получат нови/повишени дигитални компетенции.

В допълнение, по ПРЧР ще бъдат финансирани хоризонтално и обучения за заети лица, които са свързани със специфични умения на работното място.

Предвид горепосоченото, считаме, че обучения за повишаване на дигиталните умения може да не се включват в дейностите с финансиране от ФСП.