Обществени консултации

Проект на Наредба за условията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Проектът на Наредбата определя условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на твърди и течни отпадъци, с оглед предотвратяване, намаляване и/или ограничаване в максимално възможна степен на замърсяването на околната среда, включително на изпусканите в резултат на изгарянето емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземните води, и произтичащия от тях риск за човешкото здраве.

Регламентират се и условията и реда за извършване на дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци в инсталации за изгаряне или инсталации за съвместно изгаряне.

Проектът на наредбата съдържа разпоредби относно нормите за допустими емисии на вредни вещества в отпадъчните газове и вредни и опасни вещества в отпадъчните води от инсталации за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, условията и реда за мониторинг и контрол.


Дата на откриване: 13.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 27.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари