Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях

 

С приемането на проекта се очаква да се създадат условия за осигуряване на денонощно наблюдение и интензивни грижи на животните нуждаещи се от стационарно лечение, а с въвеждането на изисквания към университетските ветеринарни болници ще се определят ясни критерии, на които такъв вид ветеринарномедицински заведения следва да отговорят при регистрацията си.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2023 г. 11:13:21 ч.
akmail

Влизане в сила на наредбата

Възразявам срещу влизането в сила на наредбата от деня на обнародването й по отношение на Раздел III "а".

Мотиви: С Раздел III "а" от наредбата се въвеждат общи и специфични изисквания към университетските ветеринарни болници с клиники, каквито досега не е имало. И за да могат съответните болници да покрият тези изисквания, е редно да им се предостави някакъв разумен срок. Защото в противен случай ще излезе, че тези болници веднага след обнародването на наредбата трябва да отговарят на новопоставени изисквания към тях, което едва ли ще се случи на практика.

Предложение: В § 20 от наредбата да се предвиди, че § 8 от нея влиза в сила 3 месеца след обнародването.