Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (Наредба № 2 от 2006 г.) се предлага допълване на глава трета от Наредба № 2 от 2006 г. с уредба относно условията и реда за издаване на превозни документи за лицата по чл. 9а. Правата на лицата по чл. 9а от Наредба № 2 от 2006г. произтичат от разпоредбата на чл. 1, ал. 2 на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани, съгласно която децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт.
С предлаганите с проекта на наредба изменения и допълнения в  Наредба № 2 от 2006 г.  се определят условията и редът за издаване на карти за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт на децата до 7 навършени години и на билети с нулева стойност за децата до 7 навършени години, респективно с 50 на сто намаление за децата от 7 до 10 навършени години за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт. В съответствие със Закона за автомобилните превози е определено, че билетите, с които пътуват съответните категории правоимащи лица са издадени от  фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. . Посочват се и реквизитите на билетите, които са в съответствие с тези по чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
С проекта на наредба е предвидено издадените по досегашния ред абонаментни карти на децата до 7 навършени години за вътрешноградски превози да важат до изтичане на срока им.
 
Определят се и условията и редът, при които се извършва компенсиране от държавния бюджет, на намалените приходи на превозвачите от извършване на превози на деца до 7 навършени години и  на деца от 7 до 10 навършени години, както и на съдържанието на отчетните документи, с които се отчитат извършените от тях превози. С предлаганата уредба  се цели по-голяма отчетност на предоставяните средства на превозвачите.
Предлаганата уредба ще се прилага в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година средства и не изисква допълнителен финансов ресурс и други средства.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
 


Дата на откриване: 13.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари