Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата,които не са приети в общински ясли

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

В отделни населени места в страната от години съществува проблем с недостатъчен брой на свободните места за прием на деца в детските ясли, както и в яслените групи на детските градини.

В бюджета на Република България за 2022 г. бяха предвидени средства в размер на 600 хил. лв. за подкрепа на родителите на деца, за които не е осигурено място в общински ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини. За целта беше изготвено и прието Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г., в изпълнение на което държавата предоставя средства за родителите на деца на възраст от три месеца до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато детето не е прието поради липса на места в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, за които е кандидатствало и общината по местоживеене на детето не е предложила друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска или държавна детска градина. Тези средства се оказаха крайно недостатъчни за целта, за която бяха отпуснати, поради което се наложи да се търсят други варианти за осигуряването и изплащането им, което ангажираше допълнителен ресурс от страна на институциите всеки месец.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли или в яслени групи в общински или държавни детски градини в размер на 10 млн. лева. Същевременно, в Закона за здравето бяха приети допълнения в чл. 119, съгласно които държавата предоставя средства на родителите за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини и не е предложено от общината по местоживеене на детето друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина. Условията и редът за предоставяне и изплащане на тези средства следва да се определят с наредба на Министерския съвет.

Цели, които се поставят с предложения нормативен акт:

С приемането на Наредбата ще бъдат подпомогнати родителите за осигуряването на условия за получаване на адекватни грижи за децата им от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, които поради липса на места не могат да бъдат приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини чрез създаване на механизъм за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им. С тази мярка ще се подкрепи достъпът до ранно детско развитие на тези деца, както и ще бъдат подпомогнати финансово родителите им. Наличието на нормативни условия да бъдат компенсирани разходите им от страна на държавата, ще допринесе и за възможността родителите да се реализират на пазара на труда и да се развиват професионално, което ще се отрази благоприятно върху социалния статус и върху благополучието на семейството.

 

Адреси за изпращане на становища и предложения:


vboyadzhieva@mh.government.bg
delovodstvo@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 22.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 септември 2023 г. 15:30:30 ч.
b.bozhanov

Електронно заявяване

1. Да се предвиди изрично, че заявление може да се подаде и през портала по чл. 12, ал. 1 от ЗЕУ

2. Формуляра в приложението да се съкрати, като се премахнат данни, които подлежат на служебно събиране (адреси, данни на децата извън ЕГН)

3. Да не се изисква деклариране на данни, които могат да бъдат проверени по служебен път, като вместо това да се предвиди служебна проверка и съотв. право на достъп до регистри на НАП/НОИ/АСП.

4. Да се предвиди толеранс от ползването на отпуск по майчинство, тъй като намирането на частна ясла или физическо лице обикновено предшества прекратяването на майчинството (връщането на същата работа не винаги е възможно, но дори да е, в периода на адаптация на детето следва майката да е налична)