Обществени консултации

Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Настоящият доклад има за цел да представи резултатите от извършена последваща оценка на въздействието на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). Последващата оценка е извършена съобразно Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 14.11.2016 г. (обн., ДВ, бр.  91 от 2016 г., изм., бр. 5 от 2017 г., изм. и доп., бр. 84 от 2020 г.) (НОМИОВ) и Ръководството за извършване на последваща оценка на въздействието, одобрено с Решение №  885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г.

Предмет на настоящия доклад е извършване на последваща оценка на въздействието на ЗМПВВППРБ посредством анализ на критериите за оценка: 1) „Постигане на целите“, 2) „Ефективност“, 3) „Ефикасност“, 4) „Устойчивост“ и 5) „Полезност“.

 


Дата на откриване: 25.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари