Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

С проекта на наредба се предлага да се прецизира срокът, в който ползвателят на превозното средство подава необходимите данни, които се вписват в Националния регистър на превозните средства от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, като в чл. 61, ал. 9 след думата „незабавно“ се добави „но не по-късно от 14 дни от възникване на новите обстоятелства“.  

Целта на предложеното допълнение на разпоредбата на чл. 61, ал. 9 е да се посочи ясен срок за своевременното актуализиране на данните в регистъра.

В резултат от промяната ще се постигне своевременно актуализиране на данните, вписвани в регистъра.

Проектът на наредба не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ, и не води до въздействие върху държавния бюджет.

Извършен е анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът на наредба е в съответствие с изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1614 на Комисията от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, посочени в член 47 от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение и отмяна на Решение 2007/756/ЕО на Комисията.

Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи акт на Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена справка за съответствие с европейското право и становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

            Проектът на наредба и мотивите за направеното предложение за промяна са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации в съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Направените бележки и предложения ще бъдат отразени в справка.

 

Лице за контакт:
Петър Кинов
Главен юрисконсулт
ИА „Железопътна администрация“
Тел.: 0888088713
Е-mail: pkinov@iaja.bg
 

 


Дата на откриване: 25.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари