Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Европейската заповед за разследване

Промените в Закона за Европейската заповед за разследване са продиктувани от необходимостта да се съобрази националното законодателство с решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 11 ноември 2021 г. по дело С-852/19, Иван Гаванозов (Гаванозов II) и решение на Съда на ЕС от 16 декември 2021 г. по дело С-724/19. Според тълкуването на съда в българското законодателство липсват механизми, чрез които засегнатите лица могат да оспорват пред съд в издаващата държава материалноправните основания за издаването на Европейска заповед за арест, а така също законосъобразността и необходимостта от извършваните действия за събиране на доказатаелства, както и да искат подходящо обезщетение, в случай че тези действия са били разпоредени или изпълнени незаконно. Предложените промени имат за цел да бъдат създадени ефективни правни средства за защита при издаване и признаване на Европейска заповед за разследване, съобразени с решението по дело С-852/19 (процедура по обжалване на издаването на ЕЗР и процедура по обжалване признаването на ЕЗР), както и да бъдат предвидени национални правни средства за защита, чрез които засегнатите от извършените действия по разследване лица да имат възможността да оспорват законосъобразността и необходимостта от тези действия, както и да искат подходящо обезщетение в случай че те са били разпоредени или изпълнени незаконно. Решението по дело С-724/19 изисква прецизиране на разпределението на компетентността между органите, които могат да вземат решение относно издаването на ЕЗР в досъдебното производство, което да съответства на компетентността им според националното законодателство да разрешават или да разпореждат действия по събиране на доказателства в тази фаза на наказателния процес. Наложителните изменения и допълнения на Закона за Европейската заповед за разследване дават възможност да бъдат прецизирани и други разпоредби, чието съдържание е неясно или би могло да постави въпроса за неточното и непълно въвеждане в националното законодателство на Директива 2014/41/ЕС. Ще се гарантира и изпълнението на задълженията на България, произтичащи от Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси и от чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.


Дата на откриване: 28.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари