Обществени консултации

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България

Със Заповед № РД-08-75/10.02.2023 г. в министерството на транспорта и съобщенията е създадена междуведомствена работна група със задача в срок до 31 юли 2023 г. да изготви и представи за обществено обсъждане проект на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България.

Съгласно чл. 9а от Закона за пощенските услуги, Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията, приема с решение Секторна пощенска политика. 

Секторната пощенска политика определя насоките за развитие на националния пощенски сектор, като стратегическата цел e осигуряване на неговото устойчиво развитие чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

Съгласно Закона за пощенските услуги, Секторната пощенска политика се актуализира при настъпване на съществени изменения в законодателството на Европейския съюз в областта на пощенските услуги и/или в актовете на Всемирния пощенски съюз, както и при необходимост, възникнала от промени в обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги.

Въпреки, че в последните години не са настъпили изменения в секторното законодателство на европейско и световно ниво, секторът претърпя динамично развитие, като основните тенденции на пазара и бизнес моделите съществено се измениха. Действащият документ е от 2015 г. и не адресира въпросите, които са актуални през последните години, като цифровизацията, електронната търговия, спада в обемите на кореспондентските пратки за сметка за ръста в сегмента на колетите, промените в нагласите на потребителите, преодоляване на последиците от пандемията и икономическата криза и др.

Проектът на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България има за цел да се усъвършенстват и осъвременят текстове в документа, при отчитане на предизвикателствата пред органите, провеждащи държавната политика и регулирането, пред пощенския оператор с възложено задължение за извършване на обществени услуги и другите пощенски оператори, действащи на пазара, постоянно променящите се изисквания на потребителите, екологичните аспекти и други аспекти, които имат отношение към пощенския сектор.

В изготвения проект освен усъвършенстване и актуализиране на досегашните текстове, е поставен акцент и върху борбата с климатичните промени. Редуцирането на вредните емисии е предизвикателство пред целия сектор. Това налага необходимостта от вземане на мерки за опазване на околната среда при определянето на бъдещите стратегии за развитие на пощенския сектор.

Актуализирането на Секторната пощенска политика е включено (т. 16.2.1.4) в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., приета с Решение на Министерския съвет № 506 от 26 юли 2023 г.

Съобразно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове, министърът на транспорта и съобщенията представя проекта за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации. Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет на постъпилите предложения, местата и текстовете, чрез които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.

Във връзка с гореизложеното, моля да разрешите публикуването на проекта в електронен вид на страницата на министерството в интернет, както и на Портала за обществени консултации за обществено обсъждане за срок от 30 дни.

Лица за контакт:
 

Лъчезар Василев

Директор на дирекция „Съобщения“
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/940 92 72
Е-mail: lvasilev@mtitc.government.bg
 

Илиана Карафизиева
Държавен експерт в дирекция „Съобщения“
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/940 94 77
E-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg
 

 

 


Дата на откриване: 29.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 28.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 август 2023 г. 12:35:01 ч.
Antarian

Предложения за изменение и допълнение в раздел "X. Пощенски марки и пощенски продукти"

Предложения:

1. В раздел "X. Пощенски марки и пощенски продукти", в частта "Приоритетите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението са:" абзаца "•развитие на сътрудничеството с институции, организации и съюзи с цел популяризиране на дейността;" да бъде заменен със следния текст: "•развитие на сътрудничеството с институции, организации, съюзи и филателни дружества по места с цел популяризиране на дейността;". Целта е да бъдат изградени комуникационни канали между Министерството на транспорта и съобщенията и Български пощи с Филателните дружества извън столицата.

2. В раздел "X. Пощенски марки и пощенски продукти", в частта "Приоритетите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението са:" да бъдат добавени следните приоритети:

• предприемане на мерки за повишаване на гражданския контрол върху изготвянето, отпечатването и разпространението на пощенски марки и пощенски продукти с цел коректност и прозрачност на дейностите и борбата корупционни практики;
• посредством ясни и прозрачни правила да бъде повишено на нивото на сигурност при отпечатването на пощенски марки, с цел недопускане на нерегламентирани копия на пощенски издания;
• разширяване на възможностите за продажба на пощенски марки и пощенски продукти, посредством собствена или интегрирана в Български пощи он-лайн платформа за търговия, по примера на повечето Европейски държави;
• разширяване на обхвата за доставка на пощенски марки и пощенски продукти на територията на Република България, посредством използването на наличната мрежа от пощенски станции;
• актуализиране на правилата за извършване на абонамент за пощенски марки и пощенски продукти с цел привличане на повече колекционери.
 
Целта на допълненията е да бъде дадена възможност за по-голям граждански контрол на дейността на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” и "Специализирания експертен съвет по маркоиздаване" и разширяване възможностите за продажби от страна на БФН.