Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 328/2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на ..

Предложеното изменение на Постановление № 328 на Министерския съвет от   2015 г. се инициира след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. с оглед на това, че утвърдените с чл. 16, ал. 4 от същия закон трансфери за държавните висши училища включват средства за издръжка на обучението, определени в съответствие с предложените с настоящия проект на акт промени в коефициентите на методиката по същото постановление.

С предлаганите промени се прецизират отделни елементи и се усъвършенства механизмът за диференцирано финансиране, запазвайки концепцията, заложена в Закона за висшето образование и подзаконовите нормативни разпоредби, като по този начин  се продължава политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование за концентриране на финансирането в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда и за преструктурирането му към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда.


Дата на откриване: 30.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари