Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за електронното управление

Предложените законодателни промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии и с улесняването на процесите по внедряването на административните информационни системи и електронното управление в Република България.

Във връзка със стратегията за намаляване на административната тежест, облекчаващи бизнеса, в т. ч. и в областта на информационните технологии и след внимателен анализ се наложи изводът, че отмяната на режима по сертификация на административните информационни системи и приложенията за визуализация и редактиране, ще доведе до по-ускорено разработване и внедряване на административните информационни системи в администрациите, както и на електронни административни услуги.
 
С изменение на подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за електронното управление през декември 2010 г. беше оптимизиран режимът по сертификация на административни информационни системи и приложения за визуализация и редакция. Въпреки това режимът по сертифициране на административните информационни системи затруднява внедряването им и е допълнителна тежест с оглед цялостния процес по сертифициране – акредитация на лица, сключване на договори, проверка на съответствие, контрол. Това налага приемането на законодателни мерки за облекчаването и ускоряването на дейностите, свързани с въвеждането на електронни административни услуги.
 
1. Изискване за ползване на сертифицирани АИС
Съгласно чл. 56, ал.1 и 2 от Закона за електронното управление, административните органи използват информационни системи, които са сертифицирани за съответствие с изискванията на закона, за оперативна съвместимост и информационна сигурност. При провеждане на обществени поръчки за внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да са сертифицирани. Редът и условията за извършване на сертификацията са описани в Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
 
Като краен резултат от този процес административната информационна система получава валиден сертификат за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
 
Сертифицираните системи и задания се вписват в публичните регистри на сертифицираните системи и продукти. Всички подадени уведомления за сертифициране от страна на акредитираните лица до този момент са отразени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, поради което при необходимост могат да се използват за справка и осъществяване на контрол.
 
Планираната законодателна промяна предвижда този режим да отпадне.
 
2.Оценка за съответствие
Според чл. 57. ал. 1 съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност се удостоверява от акредитирани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица.
 
С отпадането на режима на сертификация, ще отпадне и необходимостта от акредитиране на лица, които да извършват оценка на съответствието. Такава оценка ще се извършва по друга технология, която не включва сертифициране и акредитиране на сертифициращи лица и поради това ще спести на бизнеса и администрациите допълнителни ресурси и средства.
 
Предложените промени ще имат безспорно положителен ефект и ще ускорят процеса на въвеждането на електронното управление в Република България.
 
3. Преходна разпоредба по отношение на административните информационни системи, които не са сертифицирани до този момент.
Предлага се преходна разпоредба, посочваща, че законът се прилага по отношение на разработени и в процес на разработка информационни системи, т.е. отпадането на изискването за сертификация се отнася до всички системи. Ако такава система се разработва по силата на договор, възложен по реда на Закона за обществените поръчки, отпадането на изискването за сертифициране на системите би довело до намаляване на цената поради отпадане на дейност - основание за изменение на договора по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „в” от ЗОП.
 
4. Изменения в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Измененията са продиктувани от обстоятелството, че съгласно чл. 53а от закона, в случаите когато се събират изявления за подкрепа онлайн, получени чрез система за събиране онлайн на данни е необходимо да се удостовери, че използваната за целта система отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011. Съгласно тази норма, удостоверяването става от акредитираните лица по чл. 57, ал. 1 от Закона за електронното управление.
 
Тъй като предходните изменения предвиждат отпадането на функциите на подобни лица по чл. 57, то е нужна промяна в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, с която се предвижда удостоверяването да става от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, не посредством акредитирани лица. За тази цел е въведена такса за удостоверяването, която да се събира за услугата. До този момент възнаграждението на акредитираните лица за извършваната удостоверителна услуга се определя на свободен пазарен принцип. Въвеждането вместо това на единна такса за услугата ще доведе до предвидимост на разходите за инициативата и за евентуалното им намаляване, тъй като таксата ще бъде разходоориентирана (няма да включва търговска печалба, която включва възнаграждението на акредитираните лица).
 
Лица за контакти:
Цветанка Кирилова;
Началник на отдел "ОСИС";
Дирекция "Електронно управление" в МТИТС;
Тел.: 02/949 2060;
 
Женета Рогова;
Началник на отдел "ПДТСЕУ";
Дирекция "Правна" в МТИТС;
Тел.: 02/9409 475;


Дата на откриване: 14.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 27.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари