Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

В бр. 60 на Държавен вестник от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП). Във връзка с информацията, която подлежи на вписване по партидите на юридическите лица и други правни образувания в посочените регистри, в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е създадена нова точка 4, с която е регламентирано изрично изискване за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ и на данни за вида и обема на притежаваните права от лицата, вписани като действителни собственици. В чл. 63, ал. 5 (нова) от ЗМИП е въведено ново изискване към декларацията по ал. 4 да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени в декларацията за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Към настоящия момент образецът на декларация съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП) не съдържа като реквизити вид и размер на притежаваните права, както и описание на възможни документи – приложение към декларацията. Препращането към чл. 63, ал. 5 и 6 от ЗМИП, съдържащо се в чл. 38 от ППЗМИП също е необходимо да бъде прецизирано, тъй като след влизане в сила на изменените и допълнени разпоредби на ЗМИП ал. 5 и ал. 6 на чл. 63 стават съответно ал. 6 и ал. 7.

С предложеното изменение ППЗМИП се привежда в съответствие с разпоредбите на ЗМИП.

 


Дата на откриване: 31.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 септември 2023 г. 08:54:35 ч.
b.bozhanov

Предложение за електронно подсване

Предлагам въвеждане на алтернативен режим на подаване на декларацията за действителни собственици на настоящия, който е задължително на хартием носител с нотариална заверка. В съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, предлагам декларацията да може да се подава директно като уеб-форма през портала на Агенция по вписванията и/или като електронно подписан документ, като в този случай да не се изисква нотариална заверка.