Обществени консултации

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева.

            Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • Повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • Реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • Повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • Намаляване на подоходното неравенство;
  • Повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и осигуряване на адекватност на заплащането им;
  • Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


Дата на откриване: 1.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 септември 2023 г. 12:15:39 ч.
mario

Промяна на максималните степени

Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата определя минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени. С предложението Ви МРЗ да стане 933 лв. Ви обръщам внимание, че трябва да се промени максималната степен на длъжността Изпълнител, длъжностни ниво 14. В момента за длъжността Изпълнител максималната и минималната ниво за степен 1 е от 780 до 850 лв. След 01.01.2024 г. излиза че 933 лв. ще бъде и максималното и минималното ниво за степен 1 за длъжността Изпълнител.

01 септември 2023 г. 14:35:07 ч.
anelgim2

да се каригира

В подкрепа на становището на потребител "mario" от 01 септември 2023 г. 12:15:39 ч.,моля да обърнете внимание на абсурда, който би се породил в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от НЗСДА - нива 27 и 28, съответно длъжности - Ниво сътрудник и Ниво изпълнител.

Нива на

основните

месечни

заплати

Длъжностни

нива по КДА

Наименование

на длъжностните

нива по КДА

Основни месечни заплати по нива и степени в левове

1

мини-

мална

макси-

мална

1

2

3

4

5

……………………………………………………………………………………..

27

13

Ниво сътрудник

780 / (933)

900 / (933)

28

14

Ниво изпълнител

780 / (933)

850 / (933)

 

01 септември 2023 г. 14:36:34 ч.
anelgim2

забележка

Вместо проект на доклад от министъра е качен файла на Оценката на въздействие. Моля да се коригира в ПОК!

01 септември 2023 г. 20:49:58 ч.
No one

Предложение

Предлагам всички основни възнаграждения да се определят на базата на коефициенти за различните сфери/професии и да бъдат обвързани с минималната заплата или средната работна заплата за страната (както са депутатите). Същите да се актуализират на всеки 3 (6 или 12) месеца. Ще бъде много по-справедливо, гъвкаво и адекватно на променящите се условия в страната.

07 септември 2023 г. 14:23:29 ч.
P_Sf

Обвързване на основните възнаграждения с минималната работна заплата

Подкрепям отпавеното предложение в коментарите за обвързване на основните възнаграждения с минималната работна заплата, по аналогия с възнагражденията на народните представители. Това ще ни лиши от абсурдните ситуации, в които един клалифициран експерт и/или ръководител на определено структурно звено получава срамно ниско възнаграждение. Считам, че е време да се отдаде заслуженото на работната ръка в България, като се предвиди възможност за достойно заплащане.

26 септември 2023 г. 10:27:32 ч.
ИванН

Защо е необходимо увеличение 19,6% на МРЗ?

Здравейте,

МРЗ е инструмент за подпомагане на хората с най-ниски осигурителни доходи в страната (има разлика между осигурителен доход и реален доход изплатен в сивата икономика) както и намаляване на инфлационния натиск очакван през 2023г. (между 7-10% ХИПЦ). От друга страна в Оценката на въздействието е заложен намаляващ БВП очакван от Мин на Икономиката (до 1,8% през 2024г или продължаващо забавяне на икономиката и инфлацията) и задържане на безработицата на исторически най-ниските нива за последните две десетилетия ( около 4,1%-4,5%), което ще доведе и до ръст на номиналните заплати в частния и бюджетния сектор.

В тази връзка МРЗ следва да се увеличи с поне размерът на ХИПЦ инфлацията ( мин 10%) когато се цели запазване доходите на най-ниско платените хора в страната, но предвид слабата прогноза за БВП (само +1,8%) и стабилният трудов пазар (само 4% безработица) то по-високо увеличение на МРЗ (като предложеното +19,6%) би имало за цел основно повишаване бюджетните приходи от осигуровки, целящи да затворят прекомерните харчове в правителствения бюджет.

Прекомерното увеличение на МРЗ (19,6%) над ХИПЦ (до 10%) не е синхронизирано с увеличението на производителността в страната (очаквано до около +2%), което ще доведе като до допълнителна инфлация, така и до прекратяване на дейността на компании с ниска добавена стойност (като шивашки услуги, металургия и др) което на свой ред ще доведе до допълнително забавяне на икономиката и влошаване на икономическите условия в семейства заети в тези сектори. Заетите в държавния сектор няма да бъдат засегнати въпреки застоя на производителността на труда, основно поради нежеланието на управляващите да провеждат непопулярни реформи (като оптимизация на държавните процеси).

Като заключение може да се обобщи, че МРЗ следва да се увеличи в рамките на 10-12% с цел запазване и повишаване на реалните доходи при най-ниско платените работни места, като се запази и конкурентността на бизнеса с ниска добавена стойност, доколкото не се очаква повишение на производителността в държавния сектор.