Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.
 
Настоящият проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. произтича от публикуването на следните 2 нови Делегирани Директиви на Комисията за изменение в Приложение IV на Директива 2011/65/ЕС и необходимостта от транспонирането им в националното законодателство:
 
1. Делегирана директива (ЕС) 2023/1437 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при определени условия (ОВ, L 176/14, 11.07.2023 г.).
 
2. Делегирана Директива (ЕС) 2023/1526 на Комисията от 16 май 2023 година за изменение на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като термичен стабилизатор в поливинилхлорид, използван като базов материал в датчици, използвани в медицински изделия за инвитро диагностика (ОВ, L 185/26, 24.07.2023 г.) и поправка на Делегирана директива (ЕС) 2023/1526 (ОВ, L 188/59, 27.07.2023 г.).


Дата на откриване: 4.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари