Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

 

С предложените промени се цели точно и пълно отразяване на изискванията и показателите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. в нормативните актове за неговото прилагане, осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания, както и намаляване на административната тежест при прилагане им за бенефициентите и за администрацията.

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се предлагат промени и в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания”, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 8.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 октомври 2023 г. 20:05:23 ч.
proba

Против премахването на “да представят допълнителни доказателства” !

Уважаеми Г-н Вътев,

С предложението и посочените мотиви за промяна: „
В чл. 59, ал. 3 се пояснява, ... За да се намали административната тежест за кандидатите за подпомагане с директни плащания ангажиментът им по ал. 4 да представят допълнителни доказателства във връзка с горепосочената система отпада.“

Не само не премахвате административната тежест, а връщате старото полжение за решаване на дребните спорове между животновъдите (защото само тях и техните пасища и ливади засяга тоя член) и ДФЗ в Съда!

Огромна административна тежест за всеки животновъд и МЗХ е тия спорове да влизат в Съда!

Допълнителните доказателства са:

1. Файловете със маршрутите от
GPS тракерите на животните от стадото

2. Файлове с Геолокирани снимки от дронове

3. Ежегодните снимки на
GoogleEarth, публично достъпни

4. Ежеседмичните сателитни снимки на спътниците от Коперникус.

Всички тия доказателства се приемат от българския Съд, но отнема години за да бъде разрешен спора на всяка отделна инстанция в Съда. Освен това се разхищават време и финансови средства от страна на животновъда и МЗХ.

Тая възможност със Съда, пак ще остане!

Сега действащата наредба 3, дава възможност на животновъдите, да представят тия подготвени доказателства през системата за електронна комуникация
seu.dfz.bg на служителите на ДФЗ. Служителят да погледне и прецени извършвана ли е земеделска дейност и отговаря ли на условията за подпомагане заявената площ.

„Допълнителните доказателства“ обикновено са нужни за доказване на паша на добитък за стръмни или каменисти терени, които не е възможно да бъдат поддържани в добро земеделско състояние с механизация.

Такива терени негодни за механизация са огромна част от ползваните пасища в България.

Пасането от добитък е единствения начин за употребата за земеделие на тия земи!

Поощряването на животновъдите чрез ползването на такива земи дори с различно от пасища НТП (изоставени ниви, овощни градини, лозя) решава няколко проблема:

1. Допълнителни пасища, които винаги са недостатъчно.

2. Допълнителна финансова помощ за и без това трудно оцеляващите пасищни животновъди.

3. Редовната паша на такива територии ги превежда в добро земеделско състояние, избягвайки скъпата употреба на тежка земеделска техника унищожаваща всичко живо при шредирането, каквато беше досегашната практика.ПРОТИВ сме премахването на текста от чл. 59, ал. 4 да представят допълнителни доказателства” !