Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за кръгова икономика

 

Кръговата икономика е икономически модел, който има за цел да поддържа продукти, материали и ресурси в употреба възможно най-дълго, като извлича максимална стойност от тях, при същевременно минимизиране на генерирането на отпадъци и на въздействието върху околната среда.

С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за кръгова икономика (Съветът) ще се осигурят необходимите условия за осъществяване на координацията на дейностите, свързани с прехода към кръгова икономика, включително ангажиране на заинтересованите страни, споделяне на знания, мониторинг и оценка.

Съветът ще решава въпроси от координационен характер, свързани с прехода към кръгова икономика, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство, ще издава насоки и препоръчва действия за изпълнение на целите и мерките от Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г., ще извършва мониторинг и оценка на напредъка на инициативите за кръгова икономика в България.


Дата на откриване: 21.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 21.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2023 г. 17:16:04 ч.
dss

Кръговата икономика в правната уредба

Съществува ли нормативна уредба в България на понятието "кръгова икономика" и въвежда ли тя правни норми от европейски актове?