Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие

С настоящата обществена консултация се канят заинтересованите страни да изразят своята позиция по Проекта на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие 
 
Тревожните данни и широкият обхват на засегнати хора от домашното насилие показват необходимостта от предприемане на сериозни мерки от страна на държавата и  осъществяването на последователна държавна политика в областта на защитата от домашното насилие. С последните изменения и допълнения в Закона за защита от домашното насилие (ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г.) се създаде Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, като специализиран постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие, чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие.
Предвидено е Националният съвет:
- да разработва и актуализира координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие;
- да разработва национална програма за превенция и защита от домашното насилие;
- да създаде национална информационна система за случаите на домашното насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина;
- да поддържа и развива национална телефонна линия;
- да предоставя финансиране за специализирани услуги, като защитено жилище и консултативен център за социално и психологическо консултиране и други дейности.
 
В тази връзка е необходимо да бъдат предприети редица действия за структурирането на съвета. Съгласно Закона за защита от домашно насилие начинът за функциониране на Националния съвет следва да бъде уредена с правилник, приет от Министерския съвет, а административно-техническото, организационното, експертното и финансовото обслужване на Националния съвет да се осъществява от администрацията на Министерския съвет.
 
Настоящият проект на постановление е изработено в съответствие с нормите на ЗЗДЗ и има следните две основни цели:
1. да се приеме Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, което да позволи неговото функциониране;
2. да се създаде звено в администрацията на Министерския съвет, което да подпомага Националния съвет при осъществяването на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.


Дата на откриване: 21.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 септември 2023 г. 16:26:44 ч.
KalinGavrakov

Коментар

Здравейте,

1. Моля, Министерски съвет първо да актуализира Правилника за прилагане на ЗЗДН, защото не са отразени цели пет мащабни изменения в ЗЗДН. Едва след актуализацията на ПП на ЗЗДН, тогава да се пристъпи към този правилник. 

Моля, спрете настоящата процедура и карайте подред йерархията на нормативните актове, защото стават не грешки, а направо  "мармалад" в правото.

2. Във връзка със създаването на национална информационна система по Глава 1 "В" от ЗЗДН и чл.5, т.6 от проекта за правилник, предлагам, тази национална информационна система изрично да бъде създадена като "регистър" по смисъла на чл.4а от Закона за електронното управление. 

Ако не е регистър, тогава това ще е просто поредната база данни без никакви удостоверителни функции, и съдът няма да е длъжен да се съобразява с вписаните данни, а е изрично предвидено в системата да се вписват случаи на регистрирано! домашно насилие и списък с юридическите лица предоставящи услуги по ЗЗДН.

Дали следва да се направи скоростно ЗИД на ЗЗДН, за да е изрично вписана думата "регистър", вместо национална информационна система ... мисля, че е редно.

Това ще спести и много пари, защото с последните изменения на ЗЕУ се създава унифициран софтуер за държавни/общински регистри, а и в бъдеще ще се спестят много проблеми по доказване в съда.

Разликата между регистър и информационна система е огромно, и моля да го отчетете.

3. В момента няма административнонаказателна разпоредба в ЗЗДН, която да посочва санкция за извършване на дейност по ЗЗДН без юр. лице да е вписано в регистъра.

Може да се получи и ситуация на отписване на юр. лице, което обаче е получило финансиране. Доколкото разбирам финансирането е годишно, а ако юр. лице бъде отписано преди да е изтекла годината, как държавата ще си вземете обратно дадените публични средства ?

Поздрави

Калин Гавраков - юрист

08 октомври 2023 г. 19:45:27 ч.
Shtrkot

Съветът по етнически въпроси

Като дългогодишен участник в редица проекти за работа с учители, а също и с представители на различни етнически групи в България, смятам за нецелесъобразно сливането на трите организации под една шапка. Етническата проблематика е извънредно важна за правилното функциониране на нашата демокрация и нейното подценяване и механично обединение с друг вид проблеми, няма да доведе до нищо позитивно. Важно е да се запази автономната структура, която се занимава конкретно с проблемите на етническите групи в България и тяхната интеграция в българското общество. 

Проф. Александър Николов, ИФ, СУ " Св. Климент Охридски"