Обществени консултации

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проектът на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) отразява промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), направени с § 19 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г.), които влизат в сила от 01.01.2024 г.

Във връзка с направените допълнения в ЗДДС, които въвеждат задължения за доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави-членки и за бенефициента („получателят“) на тези презгранични плащания, са извършени съответните промени и в ППЗДДС.

 

 


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2023 г. 09:08:43 ч.
Боряна Томова

Относно трудово правоотношение без сключен трудов договор

Допълнението означава ли, че ще се предизвикват проверки от Инспекция по труда, за да констатира всеки граждански договор дали е прикрит трудов договор и кой ще се занимава с това, защото според Тълкувателно решение № 6/27.10.2022 г. по тълкувателно дело № 6/2021 г. на Върховния административен съд (ВАС), ВАС окончателно решава въпроса, като приема, че „При установяване на данъчни и осигурителни задължения на работодатели в ревизионно производство по ДОПК, органите по приходите не разполагат с правомощия инцидентно да обявяват (констатират) съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, когато работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ, тъй като такава компетентност имат само и единствено контролните органи на Инспекцията по труда, по реда на чл. 405а КТ.“

Възниква и следващи въпроси:

- Как ЮЛ ще бъде задължено да сключи трудов договор. А ако ФЛ не желае да сключи такъв не се ли нарушава неговото право на полагане на труд? 

- При положение, че трудово правоотношение не е възникнало по силата на индивидуален трудов договор, избор или конкурс, лицата няма да имат право на отпуски, обезщетения за безработица и всички права по КТ, докато въпросът не бъде изяснен от Инспекция по труда, а ако работодателят обжалва- от компетентния съд. Това е време и излишно разпиляване на средства в и без това затрудненото икономическо състояние, в което се намират не малко фирми.

Също така осигурителните му права ще са засегнати. То това би означавало, че в крайна сметка ощетен ще е трудещият се човек.

Не ми става ясно защо е необходимо това.

Изглежда  има огромно неразбиране от МФ към бизнеса и вместо да се правят постъпки за ясни и стриктни правила за развитие на икономиката ни, ще се постигне объркване и още по- голям отлив от работна ръка.

 

Поздрави,

Боряна Томова,

Счетоводител