Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5, 57 и 101 от 2019г., бр. 72 от 2020г. и бр. 36 и 38 от 2022г.)

 


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 октомври 2023 г. 15:59:31 ч.
Право на ЕС

Процесуалното представителство на България пред Съда на ЕС

Съдът на ЕС е единствената институция, която може да дава меродавно тълкуване на правото на ЕС и да осъществява контрол над действията и бездействието на другите институции на ЕС и на държавите членки на ЕС. Участието на държавите членки в дела пред Съда на ЕС е участие в описаните ключови процеси. С оглед на това процесуалното представителство на държавите членки пред Съда на ЕС е от особено значение.

Предвид от една страна, важността на процесуалното представителство на държавата пред Съда на ЕС и от друга страна, структурата на администрацията в България е обосновано тази дейност да се осъществява от самостоятелна дирекция.

В подкрепа на това може да се посочи, че процесуалното представителство на България пред Съда по правата на човека винаги се е осъществявало от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в Министерството на правосъдието.

Следва да се има предвид, че структурата, представляваща България пред Съда на ЕС, е била самостоятелна дирекция в администрацията на Министерския съвет.

Предложеното преминаване на структурата, представляваща България пред Съда на ЕС, в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет е стъпка в правилната посока, но с оглед на посоченото дотук не е достатъчно. Обосновано е тази структура да бъде самостоятелна дирекция в администрацията на Министерския съвет, каквато е била.

26 октомври 2023 г. 23:56:27 ч.
Angel80

Да се промени

В §13. Член 21 точка 7 да отпадне текста - предлага актуализиране на утвърдените вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол.