Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Причините, които налагат приемането на предложения проект, най-общо са свързани с необходимостта от прецизиране на условията и реда, съгласно които се провеждат ежегодно гореописаните процедури.

1. По отношение на процедурата по определяне на стойността на заплащане на медицинските изделия, които се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса:

Причината за извършване на промени в тази процедура е прието Решение № РД-НС-04-109/21.10.2022г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и установена необходимост от усъвършенстване на процедурните правила, за да може да се избегне тяхното противоречиво тълкуване.

 Във връзка с работата на експертната комисия, назначена от управителя на НЗОК със задача да изготви проект на спецификация за тези медицински изделия се внася уточнение относно изискванията към конкретните медицински изделия, на които следва да отговарят, за да бъдат те заплащани от НЗОК.

Предлага се в наредбата да се предвидят условия и ред за извършване на промени в спецификацията за медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК при възникване на определени извънредни обстоятелства, като това ще става само за включване на животоспасяващи групи медицински изделия, за които има извършена експертна оценка след изискано становище от експертния съвет по съответната медицинска специалност, създадена със заповед на министъра на здравеопазването. Решението на Надзорния съвет на НЗОК следва да бъде взето, преди влизане в сила на Закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година.

2. По отношение на процедурата по определяне на стойността на заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания:

През 2020 г. се въведоха промени в Закона за хората с увреждания (ЗХУ), с които се прие цялостна нова концепция за преминаване на дейностите по финансиране и предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания от социалната в здравната система. Във връзка с това се извършиха редица нормативни промени в подзаконовата уредба, съгласно които този процес е детайлно уреден.  

След проведена процедура по определяне на стойността на заплащане, се установи необходимост да бъде допълнена съществуващата празнота в наредбата по отношение на процедурата, с която тя да се усъвършенства и детайлизира.

 

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg 

 

 


Дата на откриване: 28.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 27.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари