Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 октомври 2023 г. 16:46:38 ч.
EasyPay

Предложение от "Изипей" АД по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7

В Раздел IV "Контрол върху дейността на операторите", в чл. 34, ал. 1 предлагаме следното изменение: "по банков път" да се замени с "безкасово".

Мотиви: Навсякъде в Проекта, с изключение на чл. 34, ал. 1, се използва термина "безкасово". Настоящото предложение има за цел уеднаквяване на терминологията, използвана в Наредбата, както и начините, посредством които могат да се извършват разплащанията между субектите по Наредбата. По този начин ще се избегне и неправилно интерпретиране на използваните думи и изрази (по банков път или безкасово) в различните разпоредби на Наредбата, както и евентуална необходимост от тълкуване на текстовете при прилагането на Наредбата. Поддържаме използването на термина "безкасово", тъй като се създава възможност платежните операции да се извършват от всички доставчици на платежни услуги, а не само от банки.