Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Проектът цели изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с което в българското законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета. Също така е предвидена промяна, свързана с констатиран от Европейската комисия проблем по прилагане на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници. В тази връзка са прецизирани релевантните разпоредби от ЗЧРБ и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), по отношение на здравно осигуряване на сезонните работници, с разрешено право на продължително пребиваване по чл.24к от ЗЧРБ след получаването на документа за пребиваване; възможност за удължаване срока на пребиваване на чужденец, извършващи сезонна работа за срок до 90 дни и влезли с виза за краткосрочно пребиваване или краткосрочно пребиваване. Законопроектът въвежда в националното законодателство видовете лични документи, издавани от Република България в съответствие с Регламент 2019/1157/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година, както и процедурата по тяхното издаване, като в тази връзка се предвидени съответните изменения и в Закона за българските лични документи и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства. Предвидено е също здравно осигуряване на чужденците, притежатели на разрешение за пребиваване тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ на основание чл. 24и от ЗЧРБ след получаването на документа за пребиваване. Със законопроекта се създава нов чл. 24 р, чрез който се разширява приложното поле на ЗЧРБ, като се разписва процедура за предоставяне на право на пребиваване в Република България на чужденци „специализанти“. Предложени са изменения в режима, който урежда правото на постоянно пребиваване на чужденците в Република България, в насока на уеднаквяване на изискванията спрямо кандидатите на постоянно пребиваване в общата хипотеза (натрупани периоди на продължително пребиваване в продължение на 5 години) и на членовете на семейства на български граждани, за да се изисква упражнено право на законно и непрекъснато пребиваване в предходен период. Оптимизирана е процедурата по предоставяне на право на продължително пребиваване на инвеститори, като проверката на условията по инвестицията, на които следва да отговарят, се възлага на Българската агенция за инвестиции. Подобрена е процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на: - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (чл. 24и от ЗЧРБ); - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ (чл. 33к от ЗЧРБ) ;- Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване (чл. 33п от ЗЧРБ);- Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник (чл. 24к от ЗЧРБ.)


Дата на откриване: 2.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 октомври 2023 г. 21:58:15 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/32361/

31 октомври 2023 г. 22:02:40 ч.
СЖББ

1. Предложение на Сдружение Съвет на Жените в бизнеса в България

  До

 

              ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,

            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

             ГОСПОЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

ГОСПОДИН КАЛИН СТОЯНОВ,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

              ГОСПОЖА ИВАНКА ШАЛАПАТОВА,

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

от

СДРУЖЕНИЕ „СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ“ („Сдружението“ и/или „СЖББ“), със седалище и адрес: град София, район Слатина, п.код 1113, бул. “Цариградско шосе” №125, бл.3, каб.129, ЕИК 176633290, представлявано от ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА

 

 

във връзка с:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно представения за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

 

 

31 октомври 2023 г. 22:03:34 ч.
СЖББ

2. Предложение на Съвет на Жените в Бизнеса в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИЯ ГАБРИЕЛ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИН СТОЯНОВ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНКА ШАЛАПАТОВА,

 

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции; да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България и да подпомага младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

 

Основната цел на настоящето становище е да се изложи предложение за допълнение на законодателни промени във връзка с прилагане на международната програма AU PAIR.

             

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република  България, във вида в който е публикуван за обществено обсъждане, предвижда редица промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В допълнение, в мотивите към законопроекта изрично е посочено, че една от целите му е да въведе промяна, свързана с констатиран от Европейската комисия проблем по прилагане на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници

 

31 октомври 2023 г. 22:04:24 ч.
СЖББ

3. Предложение на Съвет на Жените в Бизнеса в България

Във връзка с изложеното, поставяме за обсъждане тема, по която е налице идентичен казус с непълно или неточно транспонирана Директива, с който законопроект би могло да се постигне разрешение на проблема с практическото приложение на програмата „AU PAIR“ в България.

 

През март 2002г., съгласно Решение на Министерски съвет е подписано Споразумение за присъединяване на България към програмата “AU PAIR”.

 

Директивата (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година урежда условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „AUPAIR“.

 

Споразумението засяга временното настаняване в приемни семейства на млади чужденци, най-често момичета. Целта е младежите да подобряват езиковите си знания, да повишават общата си култура, да трупат професионален опит като се грижат за децата в приемните семейства и помагат в домакинската работа. “AU PAIR” също така предвижда приемните семейства и техните деца да се възползват от възможността за научаване на чужд език и запознаване с културата на страната на гостуващите участници в програмата. В онзи период на висока безработица, фокусът е бил насочен преди всичко към изпращане на български девойки за работа по програмата в чужбина. Към настоящия момент обаче, има много български семейства, които биха желали да приемат лице отговарящо на условията по програмата “AU PAIR” с оглед все по-големите трудности за намира на подходяща грижа за децата с оглед недостига на детски ясли или градини и необходимостта от връщане към активна трудова дейност на майките. Освен грижите за децата, която Програмата “AU PAIR” ще подкрепи, за самата Програма предоставя възможността от ранна детска възраст, децата да общуват на чужд език, а контактите с приетите в семейството младежи дават възможност и за запознаване с бита и културата на други държави.

 

31 октомври 2023 г. 22:05:18 ч.
СЖББ

4. Предложение на Съвет на Жените в Бизнеса в България

На база Директивата, България е направила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), но от там не става ясно какъв е принципът и какви са изискванията, по който българско приемно семейсто и лице от страна извън ЕС могат да се възползват от програмата “AU PAIR”. 

 

Предвид принципното законово уреждане на облекчен режим за пребиване на база Директивата, би било навременно МТСП, МВнР и МВР да разработят съвместна Наредба уреждащата режима на пребиване по програмата “AU PAIR”.

 

В допълнение, решението на Министерски съвет за присъединяване към програмата “Au Pair” е сериозна предпоставка и аргумент за включването на работещи по такава програма в обхвата на Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

 

Публикуваният проект и съществуващите релевантни разпоредби в Закона за чужденците в Република България и  Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, въвеждащи частичната регулация  на Програмата „AU PAIR“ е възможност за запълване на празнота в закона, като се направи изрично допълнение в двата нормативни акта. Следва да извърши и анализ относно необходими промени в Закона за българските лични документи и Закона за насърчаване на заетостта.

 

 

31 октомври 2023 г. 22:06:04 ч.
СЖББ

5. Предложение на Съвет на Жените в Бизнеса България

На база Директивата, България е направила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), но от там не става ясно какъв е принципът и какви са изискванията, по който българско приемно семейсто и лице от страна извън ЕС могат да се възползват от програмата “AU PAIR”. 

 

Предвид принципното законово уреждане на облекчен режим за пребиване на база Директивата, би било навременно МТСП, МВнР и МВР да разработят съвместна Наредба уреждащата режима на пребиване по програмата “AU PAIR”.

 

В допълнение, решението на Министерски съвет за присъединяване към програмата “Au Pair” е сериозна предпоставка и аргумент за включването на работещи по такава програма в обхвата на Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

 

Публикуваният проект и съществуващите релевантни разпоредби в Закона за чужденците в Република България и  Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, въвеждащи частичната регулация  на Програмата „AU PAIR“ е възможност за запълване на празнота в закона, като се направи изрично допълнение в двата нормативни акта. Следва да извърши и анализ относно необходими промени в Закона за българските лични документи и Закона за насърчаване на заетостта.

 

 

31 октомври 2023 г. 22:07:16 ч.
СЖББ

6. Предложение на Сдружение Съвет на Жените в Бизнеса в България

С оглед гореизложеното,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИЯ ГАБРИЕЛ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИН СТОЯНОВ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНКА ШАЛАПАТОВА,

Съветът на жените в бизнеса в България потвърждава своята готовност за участие в работни групи и дискусии с цел случване на необходимите промени в релевантното законодателство относно ефективната възможност за прилагането на програмата “AU PAIR” в България и която да бъде стъпка, както в постигане на синхрон с европейското законодателство, така и да случи реалното подпомагане на българските семейства в отглеждането на децата, и не на последно място, в подкрепа на българските майки за връщането им към пазара на труда.

В тази връзка предлагаме и конкретни предложения за изменения в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, посредством които се въвежда в българското право възможността за пребиваване и работа по програмата „au pair”.

Приложение: съгласно текста

 

С уважение,

Цветанка Минчева

Председател на Управителния съвет

                                                                        Съвет на жените в бизнеса в България