Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г

Приемането на проекта на постановление на Министерския съвет се налага с оглед констатирания нееднозначен подход при определяне размера на изменението на цената на основни стоки и материали, формиращи стойността на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. Цели се постигане преодоляване на различията при прилагането на методиката във връзка с последиците от увеличение на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договор за обществена поръчка или рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. Настоящото изменение има за цел постигане на яснота при прилагане на методиката. Приемането на дейностите по съответния договор като критерии за определяне на приложимия индекс за тримесечието на индексация изкривява действителното положение на облигационните отношения предвид обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа. Правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до неоснователно обогатяване в някои случаи. Поради тази причина с настоящото изменение критерият се променя, като за нуждите на индексацията се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.

Предвижда се методиката да не бъде прилагана в хипотеза на забава на изпълнителя по договора, дължаща се на негово на виновно поведение. Това е обусловено отново от възможността да бъде изменян моментът на изпълнение на задълженията по договора по начин, който да облагодетелства една от страните по облигационната връзка.

 


Дата на откриване: 6.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 6.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари