Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет предвижда изменение и допълнение в две наредби, приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), а именно: в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г. и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.

С проекта на ПМС се цели постигане на необходимата хармонизация по отношение на въвеждането на общо зарядно устройство и осигуряване на правна сигурност при прилагането на разпоредби от актове на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на радиосъоръженията и електромагнитната съвместимост.

Основната част от измененията в проекта на ПМС по отношение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията касаят транспониране на разпоредбите на приетата през 2022 г. Директива 2022/2380 за изменение на Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения – т.нар. Директива за общото зарядно устройство (ОВ, L 315/30 от 7 декември 2022 г.). Друга част от измененията касаят осигуряване на прилагането на актовете, приети по силата на предвидените делегирани и изпълнителни правомощия на Европейската комисия (ЕК) по Директива 2014/53/ЕС, а също така и осигуряване прилагането на заключителни разпоредби от рамков регламент в областта на гражданското въздухоплаване - Регламент (ЕС) 2018/1139- т.нар. Регламент EASA (ОВ, L 212/1 от 22 август 2018 г.), свързани с конкретизиране на обхвата на Директива 2014/53/ЕС относно радиосъоръженията и Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост.

Очакваните резултати от приемането на акта са, че измененията и допълненията в двете наредби като цяло ще осигурят правна сигурност, яснота на задълженията на икономическите оператори, подобрени възможности и удобства за потребителите на радиосъоръжения, както и пълно съответствие с действащото законодателство на ЕС в посочените области.

 


Дата на откриване: 6.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 5.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари