Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

Целта на проекта на наредба е да се въведат в националното законодателство изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2023/1438 на Комисията от 10 юли 2023 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове, за да се постигне пълно съответствие с правото на Европейския съюз.

С въвеждането на директивата с приемането на наредбата ще се даде възможност за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализираните протоколи на Европейския офис за сортовете растения за отделни култури, или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на офиса.

Със заключителните разпоредби на проекта на наредба се предлагат и изменения в други наредби, основно с цел актуализиране наименованието на министерството.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 12.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари