Обществени консултации

проект на Заповед за изменение и допълнение на Методика за финансиране на проекти ССД, съгласно чл. 46 от Закона за хората с увреждания

На основание чл. 46 от Закона за хората с увреждания и във връзка с чл. 36, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, заедно с методика за финансиране на предвидените дейности. Методиката урежда условията за кандидатстване, изискуемите документи и специфичните изисквания при кандидатстване.

Тази целева програма се реализира ежегодно чрез обезпечаване със средства от държавния бюджет и практически в много случаи е единствената алтернатива на хората с увреждания за участие на пазара на труда. Целта е насърчаване на възможностите за самостоятелна заетост, предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес от хора с увреждания. По този начин се създават предпоставки за реинтегрирането им в обществото, за подобряване на социално-икономическия им статус с оглед водене на пълноценен живот и устойчива социализация.

В резултат на практическата реализация на Програмата (от 2019 г.) и при направен анализ, са идентифицирани предизвикателства, възпрепятстващи постигането на очакваните резултати от нейното изпълнение, респ. възпиращи потенциалните кандидати - физически лица с увреждания за кандидатстване.

 В тази връзка е разработен Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, ведно с нов образец на Формуляр за кандидатстване – Приложение № 1, неразделна част към него.

С предложените промени ще се постигне:

  • увеличаване на субсидията по Програмата от 20 000 на 30 000 лв. като стимулиращ насърчителен механизъм за лицата от целевата група;
  • облекчаване на условията при кандидатстване с отпадане на някои формални  изисквания за стимулиране кандидатстването на повече лица, неактивни на пазара на труда, както и промени в траншовете за изплащане на субсидията по отделните компоненти от Програмата;
  • намаляване на срока на слединвестиционните дейности от 36 месеца на 24 месеца  с оглед бъдещите предприемачи да имат възможността да се възползват от други целеви програми, в качеството на обичайни работодатели;
  • прецизиране на съответните формуляри за кандидатстване спрямо предвидените изменения.

Целта на промените е повишаване на интереса към Програмата за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  

 

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 13.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 октомври 2023 г. 15:39:03 ч.
Илиян Сл.

Относно т .2, от ал. 2, от чл. 10 от тази Методика ...

В настоящата  Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност, утвърдената със Заповед № 0023-2514/11.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията за хората с Увреждания има Регламенти противоречащи на конституционните права на гражданите на република България.   С които реално се отнемат техните Конституционни права по „чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават.“,   „Чл. 19. (2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.  (4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.“„Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.“ и „Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.“.   В едно с ограничаването им да участват в кандидатстването по този проект, в предвид на  т .2, от ал. 2, от чл. 10 от тази Методика, фиксирана и в декларацията от приложение 7. - Фиксирана като Образец!

 

Или:

„2.          Като лице с трайни увреждания не участвам  като съдружник в други търговски дружества.“

 

Реално това е Противозаконна и Противоконституционна принуда за неучастие! И Отнемането на конституционното право на съответното лице да участва по тази програма, която реално е създадена точно за този тип лица, принудени да живеят с техните придобити или вродени увреждания. Което може да се отнесе и към други регламенти от Конституцията на Република България.

 

За това Ви приканвам да елиминирате този текст от тази Методика и тази Декларация Като Противоконституционни!

 

С Уважение!

Илиян Славчев

 

И не Опорочавате Българското Законодателство.