Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на електронното управление, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2022 г.

С проекта на Постановление се предлагат структурни промени в отделни административни звена на Министерството на електронното управление (МЕУ) и уреждане на промени в областите на тяхната функционална компетентност.

Необходимо е ясно отграничаване на функциите на отделни дирекции в МЕУ и прецизиране и допълване функциите на други, с оглед привеждането им в съответствие с нормативно определените правомощия на министъра на електронното управление като орган, провеждащ държавната политика в областта на електронното управление, информационното общество и информационните технологии, и мрежовата и информационната сигурност.

Предлага се при изпълнение на правомощията си министърът на електронното управление да се подпомага не от двама, а от трима заместник-министри. С Решение № 519 на Министерския съвет от 2022 г. дирекция „Управление на програми и проекти“ на МЕУ е определена за Междинно звено за Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ от Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Средствата по Приоритет 2 са в размер на над 700 млн. лв. Предвид значителния финансов ресурс се предлага заместник-министър на електронното управление да координира изпълнението на дейностите по Приоритет 2.

Предложено е също в Администрацията на Министерския съвет да бъде обособена дирекция „Информационни технологии“, която до обезпечи информационното осигуряване на Министерския съвет и неговата администрация.

 


Дата на откриване: 13.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2023 г. 23:41:09 ч.
CV

Равносметка 1

Същият екип, които е сътворил действащия устройствен правилник на МЕУ, сега го изменя с цел „ясно отграничаване на функциите на отделни дирекции в МЕУ и прецизиране и допълване функциите на други, с оглед привеждането им в съответствие с нормативно определените правомощия на министъра на електронното управление като орган, провеждащ държавната политика в областта на електронното управление, информационното общество и информационните технологии, и мрежовата и информационната сигурност.“. Преди това не ги ли знаехте или не знаехте отговорностите ви по политиките, които сега прилежно сте изброили, в кои нормативни документи са разписани. Правната мисъл в министерството очевидно е на път да създаде още една съдебна практика (като тази със заповедта за възлагане на заместник-министъра да удостоверява машини) при евентуално обжалване на постановлението, с което ще се приемат тези изменения. И защо изобщо не се създаде РАБОТЕЩ инструмент, с който Министерския съвет да упражнява контрол на подобни некомпетентни екипи, от които потърпевши са вече целия народ и изборния процес?

12 ноември 2023 г. 23:41:58 ч.
CV

Равносметка 2 – Обща администрация

Явно е от изключителна важност преименуването на дирекция „Стратегически комуникации“ в дирекция „Връзки с обществеността“. Явно предния път като сте го писали този устройствен правилник ви е прозвучало по-гръмко, а сега го преписвате от Закона за администрацията, който не ви задължава … ама нищо , работа да се симулира.

Аналогична е ситуацията със Звеното за вътрешен одит … нещо сте проспали предния път.

Също от изключително важно значение е името на дирекция „Административно обслужване“, която става „Човешки ресурси и административно-информационно обслужване“. Много е похвално, че поставят човешкия ресурс на първо място, но за съжаление това не зависи от едно заглавие на дирекция.

Похвално е отново, че давате определение Що е то „споделена услуга“. Закона за администрацията не го прави, но уви МЕУ е над него и може да си определи каквото си иска. Също така изрично се посочва, че министъра може да издава заповеди за тези споделени услуги. Това ще да е аналогична заповед на тази на заместник-министъра за удостоверяването на машините – на основание, че министъра може да издава заповеди и на устройствения правилник. Познайте какво ще ви каже ВАС ?

Редактирате си и допълвате текстовете на дирекция „Управление на активи“, като сте си отчели пропуските от 2022 г. Похвално! Но премахвате функциите по управление на човешките ресурси и в същото време увеличавате щатната численост на дирекцията, а би следвало да я намалите с броя позиции, които осъществяват тези дейности. Естествено, че обемът от работа може да е мотив за увеличаване на числеността, но в конкретния случай дори и да въведете изкуствен интелект за бюджета, счетоводството и управлението на активи, това определено няма да подобри качеството на работа, нито ще се извършва качествен контрол.

12 ноември 2023 г. 23:42:41 ч.
CV

Равносметка 3

Като цяло мотивите, които излагате за изменение на устройствения ви правилник и преструктуриране, ясно показва липса на координация и контрол на извършваните функции и дейности по звената ви, каквато е работата на директорите на дирекции и главния секретар.

И другия основен момент е липсата ви на стратегия и визия в дългосрочен план. На европейско ниво усилено се работи в посока дигитализация, единни регистри, данни, електронни услуги, а вие закривате единствената ви специализирана такава дирекция. Част от функциите й прехвърляте в дирекция отговаряща за политиките. Не разбирам вие какви политики ще измисляте тепърва, като това се случва на европейско ниво и вие само трябва да ги изпълнявате.

Ако през година и половина един и същи екип си променя устройствените правилници, каква дългосрочна политика ще провежда? В европейските държави се изготвят 10годишни стратегически планове, а тук на 18 месеца … трагедия! Като машинното гласуване на първи тур на местните избори!

12 ноември 2023 г. 23:45:00 ч.
CV

Предложение

Предлагам ви числеността на дирекция "Финанси и управление на активи" да се намали с толкова позиции, с колкото се преместват в другата дирекция, отговарящи за дейностите по управление на човешките ресурси или числеността й да бъде не повече от тази, която е в момента. 

12 ноември 2023 г. 23:49:04 ч.
CV

Предложение

Предлагам ви, както с прехвърлянето на функции от изпълнителната ви агенция към министерския съвет се прехвърлят и съответните бройки, аналогично и с прехвърлянето на функции от министерството към изпълнителната агенция да се прехвърлят и съответните бройки. Считам, че следва да се спазва един принцип не зависимо от ранга на администрацията.

12 ноември 2023 г. 23:55:27 ч.
CV

Предложение

Предлагам ви да преосмислите издаването на заповеди на основание "министъра може да издава заповеди" и сътворения от вас устройствен правилник и съответните текстове да отпаднат. В случай, че нямате капацитета да ги разграничите (а мисля че цяла България и отвъд вече разбраха за този факт) , моля да се обърнете за съдействие от по-висшата ви инстанция - Министерския съвет. МОЛЯ!

 

12 ноември 2023 г. 23:58:10 ч.
CV

Предложение

Последното предложение е да създадете условия на вашата изпълнителна агенция да изпълнява възложените й задължения, а не да я "обезкървявате" умишлено и прехвърляте всичко на информационно обслужване за някой друг милион, при положение че агенцията ви ще го извърши безплатно. 

12 ноември 2023 г. 23:59:32 ч.
CV

Равносметка 2 – Обща администрация

Редактирате си и допълвате текстовете на дирекция „Управление на активи“, като сте си отчели пропуските от 2022 г. Похвално! Но премахвате функциите по управление на човешките ресурси и в същото време увеличавате щатната численост на дирекцията, а би следвало да я намалите с броя позиции, които осъществяват тези дейности. Естествено, че обемът от работа може да е мотив за увеличаване на числеността, но в конкретния случай дори и да въведете изкуствен интелект за бюджета, счетоводството и управлението на активи, това определено няма да подобри качеството на работа, нито ще се извършва качествен контрол. И сигурно имат няколко договора с фирми, които да им вършат работата.

13 ноември 2023 г. 11:55:55 ч.
N. Vasilev

Коментар от звено "Защита на класифицираната информация, сигурност и ОМП"

 

 

Предвид добавените допълнителни ангажименти на Звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка (ЗЗКИСОМП), а именно:

„§ 7. В чл. 34, ал. 2 се създават т. 10 и 11:

„10. предлага условия и ред за осигуряване на електронни съобщения при обявяване на режим извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма;

11. предлага условия и ред за осигуряване на електронни съобщения при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.““,

Считам, че:

  1. Служителите в ЗЗКИСОМП би следвало да бъдат добавени към списъка със заинтересовани страни;
  2. Предвид и без това широкия обхват на изпълняваните от ЗЗКИСОМП дейности (1. Защита на класифицираната информация; 2. Сигурност; 3. Отбранително-мобилизационна подготовка), както и добавянето на нови такива, следва щатната бройка на служителите в звеното да бъде увеличена с минимум 1 (един) служител;
  3. В чл. 34, ал 1 от сега действащия УП на МЕУ, (В сила от 20.05.2022 г., приет с ПМС № 89 от 19.05.2022 г.) са посочени задълженията на служителя по сигурността на информацията по отношение защитата на класифицирана информация, но не и тези на служителите от звеното. Думата „осъществява“ би следвало да се замени с „организира и контролира“.

 

13 ноември 2023 г. 16:32:50 ч.
sp_bojkov

Общ преглед и коментар - споделени услуги

Предложените промени в Устройствения правилник на министерството в частта за споделени услуги не кореспондират с действащата нормативна уредба, в която няма определение на термина „споделени услуги“. Издаването на Заповеди от страна на министъра основани единствено и само на базата на Устройствен правилник биха се явили незаконосъобразни. Позоваването на чл.19 ал.2 и 4 от Закона за администрацията,  като основание за издаване на заповедта за делегиране в едната или другата посока (министерство - агенция) не може да послужи като правно основание за това. Законът за администрацията е устройствен закон, в който не е разписана материално-правна компетентност на административните органи, предвидена в специалните закони, какъвто е Закона за държавния служител, в който също няма определение на термина „споделени услуги“, още по-малко да се съдържа възможността за тяхното делегиране. В тази връзка делегирането не може да става единствено и въз основа на устройствен правилник, който е вътрешнослужебен акт.

13 ноември 2023 г. 16:33:37 ч.
sp_bojkov

Общ преглед и коментар - ИК

Съгласно чл. 213а Изборния кодекс техническите устройства за машинно гласуване са държавна собственост, която се придобива и управлява от Централната избирателна комисия. Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал.3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт по стандартизация. В случая удостоверяване на съответствието на машините по смисъла на чл. 213а, ал.2 от Изборния кодекс е изрична компетентност на министъра на електронното управление, който е централен орган на изпълнителната власт съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията, но тази му компетентност отново не е вменена като задължение за изпълнение на нито една дирекция от администрацията на министерството. Същото създава рискове относно провеждане на машинното гласуване, доколкото разработването на Методиката за удостоверяването, в т.ч. приложенията към нея с конкретните етапи и процеси за тестване, последващия анализ от нейното използване и като цяло създаването на експертиза в тази посока в министерството не може да се приема като еднократен акт. Видно е, че подобна експертиза липсва и в ЦИК, а търсенето и намирането на външни експерти за всяко удостоверяване не създава капацитет и експертиза на ниво държава.

13 ноември 2023 г. 16:34:10 ч.
sp_bojkov

Общ преглед и коментар - Контрол

Създаването на дирекция „Контрол“ на ниво министерство, при наличие на изпълнителна агенция е необосновано, поради факта, че в тази дирекция са съсредоточени единствено оперативни и изпълнителски функции.  Няма нито една разписана функция по отношение на развитието на политиката към която е насочен контрола като средство за нейното постигане, или по отношение на развитието на контрола като самостоятелна функция – през прогнозиране в съответствие с анализа на риска, планиране, изпълнение и последващ анализ на ефективността на контрола като средство за постигането на политиката.  В този смисъл министерството изпълнява контролната си функция като самоцел и я използва единствено като инструмент за санкциониране. Предложено разбиране за функцията на „Контрола“, единствено и само в изпълнение на нормите на специалните закони и заради самия контрол, не дава яснота защо се прилага контрола, какви цели преследва и как същите подпомагат конкретната политика за която е отговорен министъра, и като цяло създава неяснота относно добавената стойност на контрола като инструмент на самата политика.

13 ноември 2023 г. 16:34:42 ч.
sp_bojkov

Общ преглед и коментар - нови технологии

Неясно защо от функциите на новата дирекция „Стратегическо планиране и европейска координация“ са отпаднали функции налични в съществуващия УП на МЕУ свързани с развитието и утвърждаването на новите технологии като изкуствен интелект, блокчейн технологиите и др. Нещо повече липсват каквито и да е било отговорности свързани с политиката по дезинформация, дори и в частта прилагането на технологични инструменти в борбата срещу дезинформацията.

13 ноември 2023 г. 16:35:26 ч.
sp_bojkov

Общ преглед и коментар - оптимизация агенция

В мотивите за промяна на УП на МЕУ  се предлага също така функции на общата администрация да се осъществяват като споделени услуги в системата на МЕУ. Предложението е с оглед изпълнение на т. 20.2.13 от Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г. – „Поетапно внедряване на единна счетоводна система с цел изграждане на центрове за споделени услуги в първостепенните разпоредители“. В същото време не се предлагат каквито и да е промени в УП на ИА ИЕУ в частта обща администрация, т.е. намаляване на щатната численост на общата администрация на агенцията, предвид на това, че изпълнението на дейностите предложени за оптимизиране, чрез така наречения център за споделени услуги, би следвало да създаде предпоставки за това?!? Не става ясно как и по какъв начин изграждането на център за споделени услуги на ниво министерство, ще се отрази върху изпълняваните общо административни процеси и кои точно процеси ще засегне – финанси, човешки ресурси, обществени поръчки, административно обслужване или друго. Предложената промяна в щатната численост на ИА ИЕУ е свързана единствено и само с преминаване на щатни бройки към министерски съвет, т.е. реално не се постига никаква оптимизация на изпълняваните процеси или използваните ресурси.

13 ноември 2023 г. 16:35:58 ч.
sp_bojkov

Общ преглед и коментар - Междинно звено

Предложено е увеличаване на щатната численост на дирекция „Управление на проекти и програми“, в качеството и на междинно звено по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация 2021-2027 г., отговорно за постигане на Специфична цел 2 – усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и правителствата с две приоритетни направления: Данните, като ключов капитал на обществото и Киберсигурност. В същото време в публичното пространство липсва каквато и да е информация за напредъка в изпълнение на тази специфична цел, в т.ч. дори няма разработена web информационна страница на междинното звено, независимо от обстоятелството, че министерството разработва и осигурява безплатна поддържка на интернет страниците на други управляващи органи. Липсва каквато и да е информация относно дейността на това звено, възможностите за финансиране на проектни предложения, допустимите бенефициенти и т.н. В тази връзка увеличаването на щатната численост на звеното буди недоумение.