Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027г.

 

С приемането на наредбата ще се гарантира, че прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор се осъществяват съобразно изискванията на Европейската комисия.

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се предлага и допълнение в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 октомври 2023 г. 07:24:16 ч.
tzviatkov

Предложение

„Проект на Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027г.“ е публикуван за обществено обсъждане на 18.10.2023г.

По условията на чл. чл. 5, ал. 1 от Наредбата „Прием по интервенцията по чл. 1, т. 1 се провежда всяка година в периода 15 октомври - 15 ноември.“, т.е предложението за изменение на Наредбата е било в нормативно определен период за провеждане на приема.

Към 18.10.2023г. приемът по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" не е бил отворен за кандидатстване. В писмо с изх.№ 94-2255/30.10.2023г. на МЗХ същото е потвърдено. Връзка към писмото: https://eufunds.ruse.biz/pismo-na-mzh-po-signal-ot-18-10-2023g-za-narushenie-po-chl-5-al-1-ot-naredba-14-ot-11-septemvri-2023-g-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosht-po-interventsiite-v-lozaro-vinarsk/

По условията на чл. 5, ал. 6 от Наредбата „Бюджетът за всеки прием по интервенциите се определя със заповед на министъра на земеделието и храните 30 дни преди съответния прием по ал. 1, 2, 4 и 5“. Към 18.10.2023г. липсва публично оповестена такава заповед на сайта на МЗХ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. МЗХ да отстрани констатираните по- горе нарушения по прилагането на Наредбата, като за финансовата година 2023/2024 се промени датата за стартиране на приема по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя", спрямо публикуването на НИД в ДВ и издаване на заповедта по чл. 5, ал. 6 от Наредбата.

31 октомври 2023 г. 08:27:59 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3, буква „ж“ се отменя.

2. Алинея 7 се отменя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Параграфът да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

1. В „Одобрен Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. на 07.12.2022 г.“ ( https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/01/10/strategicheski_plan_2023-2027_8LjLWGr.pdf ) на страница 804 за „III. Дейност „Подобряване на техниките за управление на лозята““ е наличен текста „8**. Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства.“ и „**Точка осем (8) е допустима за изпълнение само при проекти на групи или организации на производители на винено грозде.“.

С предложеният параграф се премахват допустими по плана инвестиции, а като основание за предмета на Наредбата е посочено „С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по следните интервенции в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.“, което е в пряко нарушение на този предмет.

2. Параграфът може да се предложи с нов НИД на Наредбата след обобрена за това промяна на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.“ и изрично посочване на размера на средствата, които се премахват от плана на интервенцията.

 

31 октомври 2023 г. 19:00:56 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

Съгласно чл. 5, ал. 1 от действащата към момента Наредба 14, в сила от 11.09.2023 г.от „Прием по интервенцията по чл. 1, т. 1 ("Преструктуриране и конверсия на лозя" ) се провежда всяка година в периода 15 октомври - 15 ноември“ като за настоящата финансова година приемът е обявен на официалния сайт на  ДФЗ на 19.10.2023 г. – четири дни след нормативно определената дата: https://www.dfz.bg/bg/intervention-v-losaro-vinarsky-sector/-/asset_publisher/tnaa/content/intervencia-prestrukturirane-i-konversia-na-loza-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_assetEntryId=1227170&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_redirect=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%3A443%2Fbg%2Fintervention-v-losaro-vinarsky-sector%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_assetEntryId%3D1227170%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_tnaa_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse

Към момента на публикуване на настоящите бележки (31.10.2023 г., 19.00 ч.), видно от СЕУ на ДФЗ, подаване на заявления по интервенцията е невъзможен.

Отделно от горното, съгл. на чл. 5, ал. 6 от Наредбата „Бюджетът за всеки прием по интервенциите се определя със заповед на министъра на земеделието и храните 30 дни преди съответния прием по ал. 1, 2, 4 и 5“.

Към момента на публикуване на настоящите бележки (31.10.2023 г., 19.00 ч.), заповед на министъра на земеделието и храните не може да бъде открита в публичното пространство.

Предвид горното и доколкото проектът на НИД на Наредба 14 е в противоречие с одобрения от ЕК Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., в т.ч. и с одобрените бюджети по отделните интервенции, изискванията към кандидатите за кандидатстване, критериите за оценка на проекти и сроковете по чл. 5, ал. 1 и чл. 5, ал. 6 не са спазени, предлагам проектът на НИД да бъде свален от обществено обсъждане и НИД на Наредба 14 да бъде качен след отстраняване на пропуските и нарушенията в предложения вариант.

Следва да се има предвид, че приемането на сега предложения вариант на НИД, както и неспазването на сроковете по чл. 5, ал. 1 и чл. 5, ал. 6 от Наредба 14, са предпоставка за обжалване по административен ред от всички заинтересовани страни на цялата процедура по прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя" за настоящата финансова година.