Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение въвежда в националното законодателство обща уредба на механизма на приключващото нетиране, като способ за прекратяване и/или погасяване на задължения, произтичащи от сделки с финансови инструменти между участниците на финансовите пазари. Предложената правна уредба цели да създаде режим за защита на приключващото нетиране, който съответства на добрите практики на международните финансови пазари и отстранява конкурентен недостатък на българското законодателство спрямо законодателствата на другите държави членки на ЕС и държавите членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това, от своя страна, ще създаде правна сигурност за развитието на хеджиращи сделки и сделки за финансиране с ценни книжа, ще допринесе за по-доброто управление на финансовия и кредитен риск, ще облекчи капиталовите изисквания и ще насърчи пазара на финансови инструменти, което като цяло ще допринесе за подобряване стабилността на финансовата система. В допълнение, отстраняването на съществуващата правна несигурност относно правната валидност и приложението на приключващо нетиране ще окаже позитивно въздействие върху презграничните отношения на български дружества с пазарни участници от по-развити и по-ликвидни чуждестранни финансови пазари. Със законопроекта се предлагат и изменения на разпоредби от ЗДФО, обусловени от установени в хода на прилагането на нормативния акт неточности и проблеми при сключване на договори за финансови обезпечения, както и от необходимостта от синхронизиране на режима на приключващото нетиране с този на финансовите обезпечения.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:s.koleva@minfin.bg; e.d.ivanova@minfin.bg; m.t.boeva@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари