Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Проектът на ПМС за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от БИМ е подготвен с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от ПМС № 1/2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. В резултат таксите ще бъдат обвързани с реално направените разходи за извършване на съответната услуга. Предвидени са и промени с цел привеждане в съответствие с изменената правна рамка по отношение на функциите на БИМ. Таксите се актуализират спрямо предоставените от БИМ услуги, като се предвижда отпадане на таксите за изпитване за одобряване на типа на средства за измерване, подлежащи на оценяване на съответствието, отпадане на таксите за изпитване и първоначална проверка на медицински изделия в обхвата на ЗМИ. Въвеждат се такси за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап II на УБП при зареждането на МПС на бензиностанции и оправомощаване на лица, извършващи такава дейност, съобразно новите функции на БИМ, възложени съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предвижда се въвеждане на такси за метрологичен контрол на средства за измерване, предназначени за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по Закона за данък добавена стойност, извършващи продажба на течни горива чрез средства за измерване на разход и други, като нивомерни измервателни системи и измервателни системи за компресиран природен газ (метан). Предвидени са и промени в таксите по отношение на фискалните устройства, т.к. предвидената задължителна дистанционна връзка с НАП води до усложняване на изискванията към тези устройства. В допълнение тарифата е съобразена и с произтичащите от Закона за хазарта промени във функциите и дейностите на БИМ по отношение на игралните съоръжения.


Дата на откриване: 3.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари