Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023 – 2024 година

Проектът на Решение се предлага на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на чл. 4 от Постановление № 128 на Министерския съвет от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети.

Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище (средищно училище), което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно.

В актуализирания проект на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023 – 2024 година, поради оптимизация на училищната мрежа и липса на необходимия брой пътуващи деца или ученици, отпадат 37 средищни институции. След анализ на информацията се предлагат за включване 20 нови средищни детски градини,
5 нови части от детски градини и 8 нови средищни училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023 – 2024 година.

Проектът на акт предвижда Списъкът за учебната 2023 – 2024 година да се актуализира, като броят на средищните детски градини, части от детски градини и училища да бъде общо 953, от 660 населени места, от 265 общини, от 28 области.

С предложения проект на Решение за учебната 2023 – 2024 година броят на средищните институции се намалява от 957 на 953.

С приемането на проекта на акт по-ефективно ще се реализират мерките, свързани с повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите системата на предучилищното и училищното образование, като за целта се осигури безплатен транспорт до най-близката средищна детска градина или средищно училище за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище.

 


Дата на откриване: 23.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари