Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

Причини, които налагат приемането на наредбата:

По нареждане на министър - председателя със Заповед РД-02-248/30.08.2023 г. на министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група със задача да извърши преглед и изготви предложения за изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, с цел въвеждане на надлежен ред за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Причина за необходимостта от изменение на наредбата с цел въвеждане на надлежен ред за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози е изменение в разпоредбата на чл. 343б, ал. 3, 5, 6 и 7 от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 67 от 2023 г.), съгласно което който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

С предложените промени в наредбата се въвеждат няколко основни изменения в процедурата на изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, като по този начин се допълват настоящите разпоредби и се създава необходимият цялостен надлежен ред за установяване на наркотични вещества и техни аналози у водачите на МПС.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: gpavlova@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 24.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 ноември 2023 г. 13:51:22 ч.
Цветан27

Трябва да се извърши оценка на разходите по прилагане и да се посочат източници на финансиране

Здравейте,

В мотивите към Наредбата се казва "За прилагането на новата уредба няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства. Не се натоварват с разходи и задължените да прилагат наредбата органи и лица, както и засяганите от наредбата лица."

Това твърдение е очевидно невярно. С новите текстове се предвижда ежедневна употреба на деутерирани сертифицирани стандарти от всички описани вещества за които се въвежда количествен анализ. Тези стандарти са изключително скъпи. Опаковка от 10 мг деутериран морфин струва около 5 хиляди лв без ДДС. Използваните за калибриране и ежедневни проверки разтвори са изключително разредени - 1-100 нг/мл. Такива разтвори не могат да се съхраняват поради неизбежната адсорбция в стените на съда. Следователно работнит разтвори следва да се приготвят ежедневно и в края на деня остатъка да се изхвърля.

Само този разход може да надхвърли 100 хил. лв. на година и е абсурдно да се твърди, че това е сума която не е необходимо да се залага в бюджета на съответните ведомства и респективно в републиканския бюджет. Предвид факта, че се въвежда количествено определяне на 10 вещества сумата за действащите лаборатории ще е няколко стотин хиляди лева за година. Новия чл. 29 ал. 2 дава само възможност за финансиране от Фонда за безопасност на движението, но не въвежда задължение. Още повече, че плана за дейностите финансирани от Фонда за 2024 г. би следвало вече да е одобрен.

20 ноември 2023 г. 13:54:20 ч.
Цветан27

Количествен анализ на някои наркотични вещества

Здравейте,

Въвеждането на количествени прагове за няколко наркотични вещества и то в Наредбата е неправилно. Това е въпрос на държавна политика, а тя следва да се дефинира на ниво закон, а не в подзаконов акт.

Като аналогия нека да разгледаме как е уреден въпроса с алкохола.

Предвид факта, че са известни процеси протичащи в човешкия организъм водещи до образуване на етанол страните приели "нулева толерантност" въвеждат граница от 0,2 промила.

В редица държави, сред които и България, са въвели 0,5. Образно казано това е политика "може да се чукнеш преди каране, но не изпивай чашата".

В други държави границата е 0,8 (напр. Великобритания). Пак образно казано това е политика "като се чукнеш може да си допиеш чашата".

Да се върнем на наркотичните вещества. В големите европейски държави (напр. Германия) има аналитични прагове на много вещества. Това се определя и от огромните им финансови и технически възможности. В малки държави (напр. Ирландия) има прагове за малко вещества. При това те са за вещества използвани в разрешени лекарствени средства.

При провежданите през последната година дискусии в обществото се наблягаше именно на такива вещества. Като се набягаше, че препарати продавани без рецепта съдържат Кодеин.

Какво се предлага в Наредбата? Всички вещества за които се предвижда количествен анализ са в списък 1 - т.е те са ЗАБРАНЕНИ за употреба в медицината. Единственото изключение е морфина, но едва ли някой допуска че е нормално човек намиращ се в състояние налагащо прилагането на морфин да управлява МПС.

Остава впечатлението, че целта на въвеждането на прагове е да се даде възможност да се управлява МПС след скорошна употреба на забранени вещества. Обръщам внимани, че се дискутират концентрации в кръвта. Първо в кръвта наркотични вещества не се задържат с дни. Второ щом са в кръвта човек определено е под тяхно влиние. След като в законите не е предвидена количествена оценка, следва, че за разлика от алкохола, по отношение на наркотичните вещества страната провежда политика на "нулева толерантност". За наркотични вещества това съответства на нулева концентрация или не се открива.

Възможно е в даден момент държавата да промени своята политика по даден въпрос. В т.ч. и относно управлението на МПС под влияние на наркотични вещества. Това обаче следва да се извърши на законодателно ниво, а не в подзаконов акт.

 

В редложения проект изобщо не се разглеждат вещества от списъци 2 и 3 на наркотичните вещества. (с изключение на вече споменатото - морфин). Ако се върнем на Кодеина регистрирането му в пробата, без значение от количеството, води до санкциониране. Нищо, че се съдържа в препарати продавани без рецепта (отделен въпрос е доколко нормалната употреба на такива продукти би довела до детектируеми концентрации). Но за многократно по-силния и напълно забранен хероин се предлага толерантност.

20 ноември 2023 г. 14:12:04 ч.
Цветан27

Две вещества за анализ на едно наркотично вещество

За кокаин и хероин се предвижда количествено определяне на две вещества с оглед доказване на употребата. Как ще се процедира ако едното е над границата, а другото под? Това е особено интересно при кокаина, тъй като посочения метаболит сам по себе си не е наркотично вещество и не е поставен под контрол.

20 ноември 2023 г. 14:34:31 ч.
Цветан27

Още за количествените прагове

В Мотивите е посочено "Въвеждането на посочените прагови стойности елиминира сега задаваните от съдебните състави въпроси към експертното изследване, касаещи времето на употреба на наркотичното вещество с оглед дефиниране на субективната страна на деянието, а именно доколко управлението на МПС е извършено непосредствено след употреба на наркотично вещество или негов аналог, както определя НК, и доколко водачът е наясно с това. По този начин категорично и еднозначно, въз основа на обективен аналитичен критерий, ще се доказва съответната непосредствена употреба на наркотичното вещество.".

Тук възникват няколко въпроса. Първият е какво означава "непосредствено след употреба". Отговор, като времеви срок липсва. И едва ли Наредбата е мястото за отговор на въпроса. Второ защо следва да се елиминират въпроси към вещите лица? Основна задача на вещите лица е именно компетентния отговор на поставени въпроси. Което включва и разясняване защо на някои въпроси не може да се даде отговор. Ако има установена различна съдебна практика има компетентен орган за нейното уеднаквяване - ВКС. Ако законодателя прецени, че тълкуването на закона от ВКС не съответства на неговите цели, законодателя предприема редакция на законовите текстове. Не е редно с подзаконов акт да се уточняват целите на законодателя.

Трябва ясно да се разбере, че при алкохола има множество обективни, контролирани експерименти при които е установена кинетиката на елиминация на алкохола в тялото и влиянието на концентрацията на алкохол в кръвта върху реакциите и възприеманията на човека. Дори и в този случай законодателя и съда не се занимават с въпроса доколко даден човек е привикнал на алкохол и дали не може да се влияе в по-малка степен.

При наркотичните вещества няма проведени контролирани експерименти. Всички данни се основават на показанията на пациентите. Които няма как да са пълни дори и при тяхна добросъвестност (когато не става дума за лекарствен продукт - таблетка, ампула и т.н., човек няма как да знае колко е приел). Няма установени кинетични зависимости за елиминацията на тези вещества. За това и посочваните в литературата граници на полуразпад са в толкова широки граници. 

Отново ще посоча, че количествен анализ е предвиден само за вещества които са забранени за употреба в медицината. Дори само тяхното държане се явява престъпление съгласно НК. А употребата на наркотични вещества изисква тяхното държане поне преди и по време на консумацията. Но този момент някак си убягва в текстовете и мотивите. Но се обсъжда доколко водачът е наясно це е употребил забранени вещества.

 

22 ноември 2023 г. 18:42:04 ч.
landstar

Становище относно формулировка от Гражданско сдружение „Граждани за пътен контрол“

Предлагаме текстовете да бъдат приети в следната редакция проекта:

§ 2, т. 2. Създават се ал. 3 и 4:

В ал.3 след думите „тест – касета от теста“ се допълва изразът „и/или друго устройство за събиране на орална течност (слюнка)“, а думата „който“ се заменя с „което“.

В ал. 4 след израза „тест – касетата“ се допълва изразът „и/или друго устройство за събиране на орална течност (слюнка)“.

§ 3, т. 1, б. “а“ след израза „тест – касетата“ се допълва изразът „и/или друго устройство за събиране на орална течност (слюнка)“.

§ 3, т. 2, ал. 4а след думата „(слюнка)“ се допълва думата „събрана“ и след думата „употребата“ се допълва изразът „или с друго устройство за събиране на орална течност (слюнка)“ .

§ 3, т. 6, в ал. 10, след думата „(слюнка)“ се допълва думата „събрана“ и след думата „установена“ се допълва изразът „или с друго устройство за събиране на орална течност (слюнка)“.

.

Формулировката на чл. 5, ал. 4а от Наредбата задължава държавните органи да използват само един вид тест – касети с накрайник с колекторен тампон за първоначално установено наличие на наркотични вещества или техни аналози. Повечето производителите предлагат техническо средство, което представлява само тест – касета без колекторен тампон и наличието на наркотични вещества и техните аналози се установява с висока точност въз основа на минимално количество орална течност (слюнка), а контролна проба на остатъчна орална течност се съхранява в предназначен за това колектор. Това води до изначално нормативно въведено ограничаване на  свободната търговия и нарушаване на конкуренцията в страната и в ЕС и засяга търговските субекти в противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и чл. 2 ЗОП.

Събирането, транспортирането и подготовката за лабораторен анализ на остатъчната орална течност в „колекторния тампон“ в пробите, взети с „колекторен тампон“ не осигуряват прецизност и точност на резултатите. Наркотичното съдържание се повлиява от различни индикатори – количество на остатъчната орална течност (слюнка); време от вземане на пробата до предаването й за изследване; начин на съхранение и на пренасяне на пробата, неспецифични взаимодействия между наркотиците и повърхността на тампона, UV - светлината и  др., които могат да доведат до разграждане на наркотика от момента на вземане на пробата до момента на провеждане на лабораторното изследване. Разграждането им се активира и от наличието на специфичен ензим в слюнката и ограничава стабилността на  пробата.  Производителят „Дрегер“, в т.3.3. „Потвърждаване на резултатите“ на указанието за употреба на Drager Drug Test 5000 STK (тест – касета с накрайник с колекторен тампон),препоръчва вземане на контролна проба с друг артикул Drager DCD 5000 (колектор), подходящ за събиране на проба за последващо лабораторно изследване. Не е взето предвид, че най-често тестовете и пробите се взимат на пътя. Служителите на МВР не разполагат с условия за съхранението им. Атмосферните условия може да доведат до съществени химични процеси, които ще неутрализират наркотичното вещество в остатъчната орална течност (слюнка), иззета с тест – касета с колекторен тампон.

Само точно и в голяма степен некомпрометирано и достоверно изследване може да постигне целта на предложените промени да обезпечат правилното приложение на чл. 343б, ал. 3, 5, 6 и 7 от НК.