Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението

Наредбата е приета с ПМС № 140/2011 г. и с нея в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директива 2010/30/ЕС представлява преработка на рамковата Директива 92/75/ЕИО за указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация. Директива 2010/30/ЕС, както и Директива 92/75/ЕИО, са рамкови и само установяват общите условия за изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението. Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението, се установяват в прилагащите мерки към двете директиви, които се разработват и приемат от ЕК.

Първоначално, след влизането в сила на Директива 2010/30/ЕС, останаха да действат прилагащите мерки към Директива 92/75/ЕИО (прилагащи директиви), които се отменяха след приемането на съответните прилагащи мерки към Директива 2010/30/ЕС (делегирани регламенти). Предвид на това, приетата с ПМС № 140/2011 г. наредба включваше разпоредби, транспониращи 8-те прилагащи мерки към Директива 92/75/ЕИО, които впоследствие се отменяха след приемането на съответните прилагащи мерки към Директива 2010/30/ЕС. В момента наредбата съдържа изисквания към 4 продуктови групи (сушилни машини, комбинирани перални-сушилни машини, битови лампи, и битови електрически фурни), които са свързани с действащи прилагащи мерки на Директива 92/75/ЕИО.

През 2012 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС два делегирани регламента към Директива 2010/30/ЕС, в това число за етикетиране на битови барабанни сушилни машини и за електрически лампи и осветители.

В тази връзка се налага съответните раздели и приложения от наредбата, както и позоваванията на прилагащите мерки на Директива 92/75/ЕИО, свързани с продуктовите групи, за които има вече приети делегирани регламенти по Директива 2010/30/ЕС, да бъдат отменени.

Постановлението ще влезе в сила от датата на обнародването му за битовите перални машини и от 01.09.2013 г. за електрически лампи и осветители. С приемането му ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на прилагащите мерки, приети съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС.


Дата на откриване: 3.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари